•  

     STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DĄBIU

      

     § 1. Przepisy definiujące:

      Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

     1.     Zespole, należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbiu;

     2.     Przedszkolu – Przedszkole w Połupinie i punkt przedszkolny w Dąbiu;

     3.     Szkole Podstawowej – Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu;

     4.     Szkoły filialne – szkoła filialna  w  Kosierzu i Połupinie; filia w Kosierzu aktualnie jest nieczynna.

     5.     Ustawie –  dotyczy Ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),

     6.     Statucie – Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbiu,

     7.     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – organy   działające w  placówkach oświatowych wchodzących w skład Zespołu;

     8.     Uczniach i rodzicach – uczniów placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

     9.     Wychowawcy – nauczyciela, którego, szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole;

     10.  Organie prowadzącym Zespół – Gminę Dąbie;

     11.  Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – Lubuskim Kuratorze Oświaty.

      

     § 2. Nazwa Zespołu i pozostałe informacje:

     1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbiu.

     2. Siedziba Zespołu mieści się w miejscowości Dąbie, ul. Strażacka 4.

     3. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe: przedszkole oraz szkoła podstawowa

     4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Dąbie z siedzibą w Dąbiu ul. Szeroka 4.

     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

      

     § 3. Przedszkole i Szkoła Podstawowa nie tracą swej odrębności prawnej.

     1. Placówki te posiadają wspólną dyrekcję.

      

     § 4. Zespół używa pieczęci:

     1. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W DĄBIU

     ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie

     NIP 926 168 62 60, REGON 389386914

     2. Dużej pieczęci urzędowej z godłem Państwa w środku i  napisem w otoku:
     „SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W DĄBIU W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W DĄBIU”;

     3. Małej pieczęci urzędowej z godłem Państwa w środku i  napisem w otoku:
     „SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W DĄBIU W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W DĄBIU”.

      

      § 6. Cele i zadania Zespołu oraz sposób ich wykonywania.

     1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków przedszkola i uczniów poprzez odpowiednią organizację kształcenia i wychowania oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny.

     2. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro uczniów oraz gwarantować im poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej  i wyznaniowej, z  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa a także promocji  zdrowego trybu życia i profilaktyki.

      

     § 7. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

     1. Zapewnienie opieki nad wychowankami przedszkola.

     2. Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej przez wychowanków przedszkola, uczniów oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej  świadectwa ich ukończenia.

     3. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym oraz do dokonywania świadomego wyboru danego kierunku kształcenia w szkole ponadpodstawowej.

     4. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

     5. Zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje.

     6. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa.

     7. Otaczanie szczególną troską uczniów, w tym z niepełnosprawnościami , a także znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednia organizację zajęć, pomoc nauczycieli, specjalistów i kolegów.

     8. Stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania,

     9. Współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich zarówno    w działania edukacyjne jak i wychowawczo – opiekuńcze.

     10. Zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania o postępach dzieci w nauce i zachowaniu oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych.

      

     § 8. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach organizowanych przez szkołę  są: dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Opieka ta ma charakter ciągły i obejmuje okres od przybycia  dziecka do szkoły do jej opuszczenia po zajęciach.

     1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują;

     a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

     b) przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oraz przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

     2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i podczas organizowanych przez nią wycieczek –wyznaczeni nauczyciele i – za zgodą dyrektora – inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

       

     § 9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

     1. W Zespole organizuje  się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która udzielana jest dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom.

     2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

     3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole jest dobrowolne i nieodpłatne.

     4. Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami ucznia.

     5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z:

     a) niepełnosprawności;

     b) niedostosowania społecznego;

     c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

     d) zaburzeń zachowania lub emocji;

     e) szczególnych uzdolnień;

     f) specyficznych trudności w uczeniu się;

     g) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

     h) choroby przewlekłej;

     i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

     j) niepowodzeń edukacyjnych;

     k) zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych;

     l) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

     m) problemów natury wychowawczej.

     6. Pomocy udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych oraz specjaliści: psycholog, pedagodzy, logopedzi i  doradca zawodowy.

     7. Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z:

     a) rodzicami;

     b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

     c) innymi przedszkolami, szkołami;

     d) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

     8. Pomoc jest udzielana z inicjatywy:

     a) ucznia;

     b) rodziców;

     c) dyrektora;

     d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia;

     e) pielęgniarki;

     f) poradni psychologiczno-pedagogicznej;

     g) pedagoga;

     h) pracownika socjalnego, asystenta rodziny;

     i) kuratora sądowego;

     j) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     9. Pomoc jest udzielana w formie:

     a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

     b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym;

     c) zajęć rozwijających uzdolnienia;

     d) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

     e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;

     f) warsztatów;

     g) asysty nauczyciela wspomagającego;

     h) porad i konsultacji.

     10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

     a) diagnozowaniu środowiska dziecka, ucznia;

     b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka, ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

     c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

     d) wspieraniu ucznia zdolnego;

     e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wspieraniu  nauczycieli
     w tym zakresie;

     g) wspieraniu  nauczycieli  i  rodziców  w  działaniach  wyrównujących  szanse  edukacyjne ucznia;

     h) udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych wynikających  z  realizowanych  przez  nich  programów  nauczania  do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

     i) wspieraniu  rodziców  i  nauczycieli  w  rozwiązywaniu  problemów  edukacyjnych
     i wychowawczych;

     j) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

     k) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      

     § 10. Opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością.

     1. Zespół organizuje opiekę, pomoc i kształcenie uczniom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

     2. Zespół podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości.

     3. W Zespole zatrudnieni są specjaliści, którzy wspierają nauczycieli i wspólnie z nimi  realizują proces edukacyjny uczniów z niepełnosprawnością.

     4. Uczniom z niepełnosprawnościami, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

     5. Zespół zapewnia uczniom z niepełnosprawnościami realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

     6. Uczniowie z niepełnosprawnościami uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Zespole zgodnie z zawartymi w orzeczeniach wskazaniami.

     7. W Zespole realizowane są zadania dotyczące uczniów z niepełnosprawnością:

     a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości;

     b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;

     c) integracja ze środowiskiem rówieśniczym;

     d)  rozwijanie samodzielności w życiu codziennym;

     e) wspomaganie rodziny w wychowaniu i nauce dzieci z niepełnosprawnością.

     8. Uczniowie z niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną.

      

     § 11. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

     1. Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.

     a) w szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego;

     b) wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole;

     c) Zespół przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

     2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.

      3. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.

      4. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp. 

     5. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

     6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku szkolnego.

      7. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.

      § 12. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.

     1. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli dyżurujących przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia z wyjątkiem:

     a) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej;

     b) świetlica szkolna działa zgodnie z potrzebami uczniów i ich opiekunów  z jednoczesnym uwzględnieniem rozkładu jazdy autobusów uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.

      

     2. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jego terenie z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.

     3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:

     a) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;

     b) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia;

     c) Za uczniów  przebywających w świetlicy –  nauczyciel świetlicy szkolnej.

      

     4. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny, pracownik sekretariatu lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może:

     a) na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach  określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;

     b) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej lub pod jej nieobecność pedagog szkolny, pracownik sekretariatu, w tym wypadku:

     - niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami,

     - ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek  szkoły bez opieki osoby dorosłej.

      

     5. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.

      6. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

     7. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty opieką osób dorosłych, nauczycieli i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.

     8. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.

      9. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.

      10. Każda impreza w placówce odbywa się za zgodą dyrektora Zespołu i musi być zgłoszona.

      11. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w placówce lub poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.

      12. W  razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy.

      13. W Zespole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

     14. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.

      15. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora Zespołu lub wicedyrektora w przypadku podejrzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

      16. Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.

      17. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.

      18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor Zespołu lub wicedyrektor zgłasza na policję.

     19. Uczniowie wchodzą na parking dla pracowników szkoły w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

      20. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

     21. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują rodzice.


     § 13. Promocja i ochrona zdrowia uczniów

     1. Promocja zdrowia w Zespole odbywa się poprzez:

     1) realizację właściwych treści programowych z poszczególnych przedmiotów;

     2) organizację procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

     3) organizację działań o charakterze prozdrowotnym zawartych w programie profilaktyczno- wychowawczym;

     4) współpracę z instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia.

      

     § 14. Organy Zespołu oraz ich kompetencje.

     1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół i sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne   przepisy.

     2. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach  określonych w ustawie.

      

     § 15. 1. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektora.

     1. Tryb i zasady powoływania Dyrektora i wicedyrektora określają odrębne przepisy.

      § 16. Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań poszczególnych placówek jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbiu.

      

     § 17. W placówkach oświatowych wchodzących w skład Zespołu działają następujące organy, które zachowują swoją odrębność:

     1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,

     2. Rada rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,

     3. Samorząd uczniowski szkoły podstawowej.

     4. Rzecznik Praw Ucznia.

      

     § 18. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

     1. W sprawach dotyczących funkcjonowania całego Zespołu stanowiska wypracowują na wspólnych posiedzeniach poszczególne organy: rady pedagogiczne, rady rodziców i samorząd uczniowski.

      

     § 19. Dyrektor Zespołu.

     1. Organizuje pracę Zespołu w zakresie wypełniania przez nią podstawowych funkcji.

     2. Jest reprezentantem Zespołu.

     3. Sprawuje nadzór pedagogiczny w Zespole.

     4. Sprawuje nadzór nad pracownikami niepedagogicznymi Zespołu.

     5. Dysponuje środkami finansowymi Zespołu.

     6. Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako przewodniczący.

     7. Powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze i odwołuje z nich.

     8. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.

     9. Tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy dzieci.

     10. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.

     11. Wydaje  zarządzenia  w  sprawach  związanych  z  zapewnieniem  uczniom  i  pracownikom bezpiecznych warunków pobytu, opieki i pracy w szkole.

     12. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu.

     13. Przyznaje nagrody i kary nauczycielom, pracownikom, uczniom.

     14. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć prowadzonych przez Zespół.

     15. Przyjmuje wnioski, skargi i zapytania rodziców.

     16. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. W przypadku nieobecnośći dyrektora oraz wicedyrektora nauczyciela zastępująćego wyznacza Organ Prowadzący.

      

     § 20. Inne stanowiska kierownicze.

     1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

     2. Zakresy czynności służbowych wicedyrektora określa dyrektor Zespołu.

      

     § 21. Rada Pedagogiczna.

     1. Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  Zespołu  realizującym  zadania  dotyczące kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.

     2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele Zespołu oraz dyrektor.

     3. Rada  Pedagogiczna  może  obradować  w  składzie  ograniczonym  do  nauczycieli  Zespołu pracujących z daną grupą dzieci lub uczniów.

     4. Rada  Pedagogiczna  zatwierdza  plany,  harmonogramy,  regulaminy,  procedury  oraz  inne dokumenty regulujące pracę Zespołu.

     5. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Zespołu, który przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie zebrań.

     6. Zebrania Rady mogą być zwoływane z inicjatywy jej przewodniczącego, co najmniej 1/3 jej członków, organu  prowadzącego  Zespół,  z inicjatywy Rady Rodziców.

     7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

     a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

     b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

     c) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

     d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     e) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego, w  tym  nadzoru organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu.

     8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     a) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

     b) projekt planu finansowego;

     c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

     9. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     10. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin.

       

     § 22. Rada Rodziców.

     1. W Zespole działa rada rodziców, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel oddziału Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Dąbiu.

     2. Zasady tworzenia oraz kompetencje rady rodziców określają odrębne przepisy.

     3. Rady rodziców mogą występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

     4. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

     5. Szczegółowe zasady działania rady rodziców określa jej regulamin.

     6. Do kompetencji rady rodziców, należy w szczególności;

     1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

     a) programu profilaktyczno - wychowawczego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego           wszystkie treści i działania o charakterze  profilaktycznym skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców.

     b) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, o którym mowa w odrębnych   przepisach.

     c) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

      

     § 23. Samorząd uczniowski:

     1. Samorząd uczniowski zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół.

     2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego. Organy samorządu uczniowskiego wybierane są przez ogół uczniów
     w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

     3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

     4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

      

     § 24. Rzecznik Praw Ucznia 

     1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest każdego roku w głosowaniu. 

     2. Głównym jego zadaniem jest przestrzeganie i egzekwowanie praw ucznia.

      

     § 25 Współdziałanie organów Zespołu.

     1. Działalność organów Zespołu oparta jest na wzajemnej współpracy dla dobra całej jego społeczności.

     2. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i sytuacjach konfliktowych wewnątrz Zespołu.

     3. Organy Zespołu mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji w sposób określony w regulaminach.

     4. W  przypadku  rozbieżności  stanowisk  między  organami  Zespołu  ostateczną  decyzję
     w sprawie podejmuje Dyrektor po wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych stron.

     5. W sprawach spornych na terenie Zespołu przeprowadza się mediacje.

     6. W  Zespole  obowiązują  zasady  postępowania  w  sytuacjach  kryzysowych  dotyczących uczniów.

     7. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy nauczycielami:

     a) postępowanie prowadzi dyrektor;

     b) w  przypadku  nierozstrzygnięcia  sporu  przez  dyrektora  strony  mogą  odwołać się do organu prowadzącego;

     c) konflikt pomiędzy dyrektorem a  nauczycielami  rozpatruje  na  pisemny wniosek  jednej ze stron organ prowadzący placówkę;

     8. W przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami, a innymi organami Zespołu:

     a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor;

     b) w  przypadku  nierozstrzygnięcia  sporu  przez  dyrektora  strony  mogą odwołać  się do organu prowadzącego.

      

     § 25. Organizacja pracy Zespołu. Zasady ogólne.

     1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz  organizacji Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący.

     2. W arkuszu organizacji Zespołu określa się liczbę oddziałów w danej placówce, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników placówki z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową liczbę godzin pracy. W arkuszu  podaje się liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych. Dokument ten zawiera również ogólną liczbą przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący  Zespół.

      

     § 26. Organizacja pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego.

     1. Czas pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, po akceptacji przez organ prowadzący.

     2. Dzienny czas pracy przedszkola przeznaczony na realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin.

     3. Czas pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego może zostać wydłużony
     o czas trwania zajęć dodatkowych lub  dostosowany do godzin autobusu szkolnego w danym roku szkolnym.

     4. Terminy przerw w pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu.

     5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora zespołu programy wychowania przedszkolnego.

     6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 60 minut.

     7. W przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

     8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,         nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych     dzieci.

     9. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość oraz uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od  dobrowolnej decyzji rodziców.

     10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora Zespołu.

     11. Przedszkole w Połupinie i w Dąbiu jest przedszkolem  – jednooddziałowym.

     12. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest  ona realizowana od 8.00 do 13.00.

     13. Organizację pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i  higieny.

     14. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

     15. Przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Z zastrzeżeniem, że dyżur w trakcie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie rozpocznie się, jeśli liczba zgłoszonych dzieci będzie niższa, niż 5. 

     16. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie:

     a) świadczenia edukacyjne udzielane przez przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,

     b) pozostałe świadczenia przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne; wysokość stawki godzinowej określa Rada Gminy,

     c) rodzice/opiekunowie deklarują korzystanie z usług przedszkola  od 5  do 9,5 godziny,

     d) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do terminowego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, zgodnie
     z
     zadeklarowanymi godzinami,

     e) w przedszkolu/innej formy wychowania przedszkolnego istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek),

     f) koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków pokrywają rodzice,

     g) stawkę żywieniową wyliczoną w oparciu o koszty produktów żywnościowych         wykorzystywanych do przygotowania posiłków ustala dyrektor Zespołu,

     h) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata stawki żywieniowej, po uprzednim zgłoszeniu, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne,

     i) z żywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola, płacąc wyliczoną (aktualną) stawkę żywieniową,

     j) pracownicy nie mogą wynosić posiłków na zewnątrz placówki,

     k) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu do 20 dnia każdego miesiąca, a szczegółowy termin ustala dyrektor Zespołu podając do wiadomości ogółu rodziców poprzez informację przekazywaną na pierwszym zebraniu.

     17. Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

     18. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu, na początku   każdego roku szkolnego.

     19. Rekrutacja dzieci do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego odbywa się corocznie na podstawie ustawy Prawo oświatowe w terminie i na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

      

     § 27. Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole i innych oddziałów przedszkolnych.

     1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny Zespołu.

     2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci.

     3. Na wniosek rodziców Dyrektor Zespołu może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.

       

     § 28. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości.

     1. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje Dyrektor Zespołu.

     2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może skreślić dziecko (z wyłączeniem dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym) z listy przyjętych do oddziału lub punktu przedszkolnego w przypadku:

     a) nieuczęszczania dziecka do oddziału lub punktu przedszkolnego bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc;

     b) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,

     c) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

     d) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu;

     e) gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne
     o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu.

     3. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:

     a) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

     b) ustalenie przyczyny nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do oddziału przedszkolnego;

     c) podjęcie uchwały o skreśleniu;

     d) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy;

     e) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora
     w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

     f) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

      

      § 29. Celem  oddziału przedszkolnego  jest w szczególności: Wsparcie całościowego rozwoju  dziecka.

     1. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
     co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

     2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

     a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

      b) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

      c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

      d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

      e) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

     f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

      g) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących

     do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
     w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

      h) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w oddziale przedszkolnym oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

     i) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

      j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne, samodzielne odkrywanie otaczającej dziecko przyrody, kształtowanie wrażliwości, poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

      k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne, samodzielne poznawanie elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

      l) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

      m) kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w oddziale przedszkolnym, inne dorosłe osoby oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

      n) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

     o) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

      p) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

       § 30. Oddział przedszkolny:

      1. Wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb

     i możliwości, w szczególności poprzez:

     a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;

     b) system ofert edukacyjnych,

     c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć,

     d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące,

      2. Umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;

      3. Organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;

      1) W działalności wychowawczo - dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;

     2) Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

     3) Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

      

     4. W oddziale przedszkolnym:

     a) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka;

     b) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości;

     c) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;

     d) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.

      

     5. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.

      6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

      7. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem.

      8. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne.

       

     § 31. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom  z niepełnosprawnościami:

     1. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

     2. Odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki.

     3. Inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
     oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne                                  i terapeutyczne.

     4. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

      

     § 32. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą
     i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą.

     1. Zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły.

     2. Uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny.

     3. Stwarza atmosferę akceptacji.

     4. Zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

     5. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.

      

     § 33. Dyrektor Zespołu powierza oddział przedszkolny opiece nauczycieli-wychowawców.

     1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przydzieleni wychowawcy opiekowali się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.

     2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

     3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym między innymi:

     a) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;

     b) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;

     c) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;

     d) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;

     e) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;

     f) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np.
     W sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

     g) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

     4. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:

     a) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

     b) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

     c) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;

     d) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

     e) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;

     f) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną).

      

     5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

     a) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;

     b) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;

     c) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg;

     d) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

      

     § 34.  Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

     1. Wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie Prawo oświatowe.

     2. Wyboru pomocy dydaktycznych.

     3. Opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

     4. Zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym.

     5. Udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

     6. Aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli.

     7. Pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów.

     8. Wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych.

      

     § 35. Dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym na prawo do:

     1. Podmiotowego i życzliwego traktowania.

     2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

     3. Akceptacji takim, jakim jest.

     4. Własnego tempa rozwoju.

     5. Kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

     6. Zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

     7. Dziecko ma obowiązek:

     a) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego;

     b) przestrzegania zasad higieny osobistej;

     c) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

      

      

     § 36. Rodzice mają prawo do:

      

     1. Wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym.

      

     2. Znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;

      

     3. Rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

     a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu,

     b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek, po uprzedniej zgodzie nauczyciela,

     c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

     d) wgląd w karty pracy dziecka i wytwory plastyczne,

     e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły,

     f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku,

     g) informacji o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą  realizowane,

     h) wystąpienia do Dyrektora Zespołu z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka,

     i) wystąpienia do Dyrektora Zespołu o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie   zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia      mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

      

     § 37. Rodzice dzieci są zobowiązani do:

     1. Zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

     2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

     3. Zapewnienia dziecku odpowiednich warunków nauki, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym.

     4. Zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej.

     5. Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

     6. Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

     7. Udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań.

     8. Odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego.

     9. Kontaktowania  się  z  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  i  poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

      

     § 38. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez nich osoby.

     1. Po  wejściu  na  teren  szkoły  rodzice  lub  upoważnione  przez  nich  osoby  idą  do  szatni,  gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału.

     2. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice, a także upoważnione przez nich osoby, upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka.

     3. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, zachowuje ważność przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane.

     4. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.

     5. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.

     6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

     7. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie Dyrektora Zespołu lub jego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

     8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole do 0,5 godziny.

     9. Po upływie czasu wskazanego w ust. 9, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami, a gdy nie ma z nimi kontaktu dzwoni najpierw do dyrektora bądź wicedyrektora szkoły. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora/wicedyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.

     10. Notoryczne nie odbieranie dziecka skutkować może zgłoszeniem przez Dyrektora Zespołu tego faktu do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji.

     11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.

      

     § 39. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
     w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor, w porozumieniu z wychowawcami, organizuje realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „nauczanie zdalne”:

     1. Dyrektor ustala plan pracy przedszkola;

     2. Informuje rodziców i opiekunów za pomocą strony internetowej, emaila, telefonicznie.

      

      

     § 40. Organizacja pracy szkoły.

     1. W szkole w Dąbiu uczniowie realizują roczny obowiązek  pierwszy i  drugi etap edukacyjny.

     2. W szkołach filialnych w Kosierzu (aktualnie nie odbywają się zajęcia) i Połupinie  uczniowie realizują roczny obowiązek przedszkolny i pierwszy etap edukacyjny.

     3. Podstawową formą pracy szkoły jest system lekcyjny, w którym godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

     4. Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział.

     5. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli – wychowawcy.

     6. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia, higieny i racjonalnego planowania pracy uczniów i nauczycieli.

     7. Plan zajęć dydaktyczno- wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

     8. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

     9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, które mogą odbywać się w oddziałach, grupach, zespołach międzyklasowych, zespołach międzyoddziałowych.

     10. Zajęcia w grupach powinny zapewnić realizację wynikających z programów nauczania zajęć, szczególnie zajęcia z języków obcych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wf.

     11. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 25 uczniów,

     12. Zajęcia wychowania fizycznego, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, lub w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

     13. Gimnastyka korekcyjna organizowana jest dla uczniów mających wady postawy (potwierdzone świadectwem lekarskim) - w miarę posiadania przez szkołę środków finansowych.

     14. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe we wszystkich swoich placówkach.

     15. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki zawodowe na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą  a szkołą wyższą.

     16. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

     17. Termin egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole określa Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.

     18. Zespół może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną. Zasady i formy organizowania działalności innowacyjnej  i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

     19. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

     20. Oddziałem opiekuje się wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy  wychowawczej wskazane jest, by nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

     21. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego realizujące program wychowania przedszkolnego.

      

      § 41. Organizacja zajęć dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

     1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców.

     2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

     3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

     a) realizację możliwych zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

     b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

     c) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

      

     § 42. Pracownicy Zespołu.

     1. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

      

     § 43. Nauczyciele.

     1. Zasady zatrudniania wszystkich pracowników określają odrębne przepisy.

     2. Nauczyciel:

     a) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest  odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych      jego opiece uczniów;

     b) kieruje się  dobrem  dzieci,  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawą  moralną
     i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej członków całej społeczności szkolnej;

     c) współpracuje w ramach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych lub zadaniowych zgodnie z zakresem ich działania;

     d) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i uczniów w czasie trwania  zajęć,  w  czasie  przerw  między  nimi  i  na  innych  zajęciach  pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół w ramach działalności statutowej;

     e) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku uczniów z opinią i orzeczeniem realizuje zalecenia poradni;

     f) pełni dyżury między zajęciami w miejscu i czasie określonym przez dyrektora według odpowiedniego regulaminu;

     g) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami;

     h) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora wynikające z bieżącej pracy Zespołu;

     i) ma  obowiązek zachowania w  tajemnicy wszelkich  informacji  dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych przez niego wyników      nauczania.

      

     § 44. Dyrektor może powołać zespoły doraźne do realizacji konkretnych zadań.

      

     § 45. Wychowawca oddziału.

     1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

     2. Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  wskazane  jest,  by wychowawca  opiekował  się  oddziałem  przez  cały  okres  nauczania  na  poszczególnych etapach edukacji.

     3. Szczegółowy zakres zadań wychowawcy obejmuje:

     a) planowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole wychowawczym;

     b) tworzenie  warunków  do  rozwoju  dzieci  i  uczniów,  przygotowujących  do życia
     w rodzinie i społeczeństwie;

     c) rozwiązywanie konfliktów w grupie rówieśniczej;

     d) współdziałanie  z nauczycielami  uczącymi  w  oddziale,  koordynowanie  ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami;

     e) ścisła współpraca z rodzicami dzieci, oddziałową radą  rodziców, informowanie 
     o wynikach i problemach ucznia, włączanie rodziców w sprawy klasy;

     f) współdziałanie z pedagogiem  szkolnym  i  innymi  komórkami  opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów i ich rodziców;

     g) prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia.

      

     § 46. Zadania wychowawcy świetlicy:

     1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej  opieki  wychowawczej  umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka.

     2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.

     3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

     4. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.

     5.  Kształtowanie  nawyków  kulturalnego  zachowania  się  w  domu, w szkole i swoim środowisku.

     6. Rozwijanie u dzieci samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości
     na piękno.

     7. Przygotowanie  do  wartościowego  spędzania  czasu  wolnego,  wyrobienie  nawyków kulturalnej rozrywki, uprawiania sportu oraz pobytu na świeżym powietrzu.

     8. Wdrażanie  do  samodzielnej pracy  umysłowej,  udzielanie  indywidualnej  pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

     9. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

      

     § 47. Opiekun stażu/mentor stażu

     1. Opiekun stażu/mentor wskazywany jest przez dyrektora.

     2. Zadania:

     a) udzielanie pomocy  stażyście  w  przygotowaniu  planu  rozwoju  zawodowego  oraz właściwej jego realizacji;

     b) ścisła współpraca ze stażystą przez cały okres stażu;

     c) obserwacja zajęć stażysty.

      

     § 48. Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznik Praw Ucznia

     1. Opiekun wybierany w wolnych wyborach przez uczniów.

     2. Zadania:

     a) udzielanie pomocy w realizacji zadań;

     b) czuwanie nad prawidłowym działaniem rady, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami;

     c) komunikacja pomiędzy Radą a innymi organami Zespołu;

      § 49. Pracownicy administracji i obsługi.

     1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

     2. Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom odrębnych przepisów.

     3. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki oraz utrzymanie obiektów i otoczenia w czystości i porządku.

     4. Szczegółowy zakres obowiązków i zadania pracowników określa dyrektor Zespołu.

      

     § 50. Inne postanowienia.

     1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor informuje pracowników
     o ważnych sprawach Zespołu w formie pisemnych zarządzeń poprzez udostępnienie ich
     w pokoju nauczycielskim lub rozesłanie pocztą elektroniczną.

     2. Wszyscy  pracownicy  Zespołu  zobowiązani  są  do  systematycznego  zapoznawania  się
     z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

     3. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników szczegółowo ustala regulamin pracy.

     4. Zadaniem  pracowników  pełniących  administracyjną,  finansową  i  gospodarczą  obsługę Zespołu jest zapewnienie warunków do realizacji jego zadań statutowych.

     5. Zakres  obowiązków  pracowników  niepedagogicznych  określa  dyrektor  Zespołu przydziałach czynności.

     6. Organizacja zastępstw ustalana jest według odrębnej procedury.

      

     § 51. Zasady oceniania uczniów.

      

      § 52.  Ogólne zasady oceniania.

     W Szkole obowiązują zasady oceniania, które określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.

     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu oceny. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Zespołu.

      

     § 53. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

     1. Formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie o nich uczniów i rodziców.

      2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.

      3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody  oceniania:

     a) odpowiedzi ustne,

     b) prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne, itp),

     c) zadania praktyczne,

     d) różne formy pracy na lekcji,

     e) analiza efektów końcowych pracy ucznia np. Projekty.

      

     4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

     5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru   (roku szkolnego).

      6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

      7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  ucznia w nauce.

      

     §  54. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

     1. Bieżące.

     2. Klasyfikacyjne:

     a) śródroczne i roczne,

     b) końcowe.

     3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

      4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się

     do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak
      i prac pisemnych ucznia.
      

     5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom:

     a) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu             wychowawca oddziału lub dyrektor Zespołu.

     b) dokumentacji, o której mowa w ust. 4. i 5. szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.

      

     § 55. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu:

     1. Monitorowanie pracy ucznia.

     2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu
     w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć
     oraz o postępach w tym zakresie.

     3. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

     4. Motywowanie do dalszej pracy.

     5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

     6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

      

     § 56. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

     1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających realizowanego przez siebie programu nauczania.

     2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

     3. Warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
     z zajęć edukacyjnych.

     4. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:

     a) indywidualizowanie pracy z uczniem;

     b) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;

     c) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;

     d) dla uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
     z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;

     e) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
     i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

     f) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;

     5. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną należy poinformować uczniów, ich rodziców/opiekunów o przewidywanej ocenie niedostatecznej z danego, nauczanego przedmiotu.

     6. Na tydzień przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu.

     7. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do przekazania wychowawcy i pedagogowi szkolnemu informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej ucznia, celem możliwości jej poprawy.

     8. Ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

     9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
     i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

     10. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:

     a) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału
     i ocenianego ucznia;

     b) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

     c) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

     11. Do zadań dyrektora Zespołu związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z:

     a) realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

     b) wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

     c) na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

     d) realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii w miejscu oceny należy wpisać – zwolniony;

     e) nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia;

     f) z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

      

     12. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:

     a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

     b) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

     c) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;

     d) przedłużenia okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością.

      

     13. Ustala się następujące kryteria oceniania:

     1) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności w realizującym przez nauczyciela programie nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych, zawodach sportowych i innych;

     2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu bardzo dobrym zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

     3) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

     4) Ocenę  dostateczną  (3)  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  wiadomości i umiejętności  określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

     5) Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

     6) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie  wiedzy  z  tego przedmiotu  i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie.

      

        § 57. Zasady oceniania uczniów według średniej ważonej:

     1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona wszystkich ocen cząstkowych obliczana w przedstawiony poniżej sposób.

     2. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

     3. Formy badania uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają na poszczególnych przedmiotach lub blokach przedmiotowych następujące wagi:

      

     Waga oceny

     Forma aktywności

      

      

     3

     - praca klasowa,

      

     - sprawdzian ( z całego działu),

      

     - wypracowanie pisemne w klasie,

      

     - test z języka obcego,

      

     - konkursy zewnętrzne,

      

      

     2

     - kartkówka,

      

     - odpowiedź ustna,

      

     - praca pisemna

      

     - konkurs szkolny

      

     - projekt

      

      

     1

     - praca domowa (ćwiczenia, krótkie formy wypowiedzi),

      

     - karty pracy (wykonywane na lekcji lub w domu),

      

     - praca w grupach,

      

     - aktywność na lekcji,

      

     - referat,

      

     - przygotowanie materiałów na zadany temat

      

     - recytacja

      

     - dyktando

      

     - zeszyt przedmiotowy

      

     - zadania dodatkowe

      

      

      

     4. Przedmioty: religia, etyka, muzyka, plastyka, technika, informatyka oraz wychowanie fizyczne ze względu na specyfikę wykonywania zadań (przede wszystkim praktycznych) zostały wyłączone z wyżej opisanego systemu.

     5. Nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę w kolorze odpowiadającym jej wadze:

     a) waga 3 – kolor czerwony,

     b) waga 2 – kolor zielony,

     c) waga 1 – kolor czarny,

     6. Za osiągnięcia w konkursach uczeń otrzymuje ocenę celującą z wagą ustaloną w następujący sposób:

     a) konkursy  międzyszkolne,  rejonowe,  miejskie,  wojewódzkie,  ogólnopolskie, międzynarodowe (laureat, finalista, wyróżnienie) – waga 3,

     b) konkursy szkolne (laureat, wyróżnienie) – waga 2,

     7. Nauczyciel może ocenić inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli), wówczas ma obowiązek poinformować uczniów o jej wadze.

     8. System obliczania średniej ważonej VULCAN przyporządkowuje ocenom cząstkowym odpowiednie wartości:

      Średnia ważona

     Stopień

     poniżej 1,50

     niedostateczny

     od 1,51 do 2,50

     dopuszczający

     od 2,51 do 3,50

     dostateczny

     od 3,51 do 4,50

     dobry

     od 4,51 do 5,50

     bardzo dobry

     od 5,51

     celujący

      

     9.  Częstotliwość i rodzaje oceniania:

     a) ocenianie bieżące;

     b) sumujące (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania);

     c) kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału);

      

     10. W semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne.

     11. W ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia najwyżej trzy.

     12. Praca klasowa obejmująca szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmuje okres do 3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane.

     13. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na pracy klasowej mogą ubiegać się o ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

     14. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.

     15. Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem.

     16. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

     17. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostarcza ją do szkoły,
     a wychowawca powiadamia o treści opinii zainteresowanych nauczycieli. Kopię opinii przechowuje pedagog szkolny przez okres nauki ucznia w szkole.

     18. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

     19. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie).

     20. Podstawową dokumentację oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym
     i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

     21. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o postępach w nauce oraz do zorganizowania zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego.

     22. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana zgodnie z potrzebami, przez:

     a) uczniów poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego;

     b) rodziców poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach;

     c) nauczycieli stosujących dany system;

     d) sprawdzenie systemu po roku i po trzech latach;

     e) dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu;

     f) badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia.

     23. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych  przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

     24. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn niezależnych, dyrektor placówki organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , tzw. „nauczanie zdalne”:

     1) Dyrektor przekazuje informacje nauczycielom i rodzicom za pomocą e-dziennika, strony internetowej, e-maila Zespołu, telefonicznie.

     2) Dyrektor, grono pedagogiczne realizują obowiązujące podstawy programowe w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając:

     a) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów lub bez ich użycia;

     b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

     3) Nauczyciele komunikują się z rodzicami, opiekunami i uczniami za pomocą e dziennika, e maila, telefonicznie, platformy edukacyjnej lub w innej, bezpiecznej i dostępnej dla uczniów formie.

      

     4) Nauczyciel realizuje podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik zdalnego kształcenia (e-podręcznik, platformy edukacyjne, filmy edukacyjne itp.),

     5) Nauczyciel monitoruje postępy uczniów poprzez:

     a) zadania domowe pisemne, zadania na e-platformach, testy, sprawdziany, doświadczenia, prace plastyczne lub inne ustalone przez nauczyciela.

     6) Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:

     a) przekazywanie przez ucznia nauczycielowi informacji zwrotnej, tj. pracy pisemnej, pracy plastycznej lub innej, poprzez e-platformy, e-dziennik, e maila nauczyciela;

     7) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w    nauce    w    sposób     ustalony      przez nauczyciela.

     8) Nauczyciel informuję ucznia o uzyskanych przez niego ocenach za pomocą
     e-dziennika
     lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób.

     9) Nauczyciel informuje uczniów o terminach przesyłania przez nich zadań, prac pisemnych, prac plastycznych, doświadczeń lub innych ustalonych przez nauczyciela.

     10) Ćwiczenia z bieżących lekcji uczniowie odrabiają na bieżąco - „z dnia na dzień”;

     11) Zasady oceniania uczniów:

     a) obowiązują dotychczasowe zasady oceniania;

     b) reguły uwzględniają możliwości nauczycieli i uczniów w trakcie zdalnego nauczania z możliwością pominięcia, niektórych form nauczania (np. odpytywanie ustne).

      

      § 58. Ocenianie uczniów w klasach I-III z zajęć edukacyjnych.

     1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

     2. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach z religii, etyki, otrzymuje oceny w skali 1-6.

     3. Ocenianie  bieżące  prowadzone  jest  przez  nauczyciela  na  podstawie  obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.

     4. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.

     5. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

     6. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

     7. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 62 ust. 1., informując o tym uczniów i rodziców uczniów.

     8. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.

      

     § 59.  Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również dla:

     1. Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.

      

      § 60. Klasyfikowanie uczniów.

     1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

      

     Lp.

     Nazwa oceny

     Stopień wyrażony cyfrą

      

      

      

     1

     celujący

     6

     2

     bardzo dobry

     5

     3

     dobry

     4

     4

     dostateczny

     3

     5

     dopuszczający

     2

     6

     niedostateczny

     1

      

     Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
     w pkt. 6 tabeli.

     2. Oceny bieżące, cząstkowe, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach według skali przedstawionej w ust. l.

      3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.

      4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

      

     § 61. Klasyfikacja śródroczna polega na:

     1. Podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych.

     2. Podsumowaniu zachowania ucznia.

     3. Ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych.

     4. Ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; z tym, że w klasach I-III w przypadku:

     a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
     z tych zajęć;

     b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych zajęć.

      

     5. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w ostatnim  tygodniu stycznia.

      6. Termin śródrocznego i rocznego zebrania rady pedagogicznej  klasyfikacyjnej ustala dyrektor Zespołu.

      7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

     o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

     8. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych poprzez wiadomość prywatną w dzienniku elektronicznym. Jeżeli rodzic nie odczyta tej informacji, nauczyciel informuje go telefonicznie.

      9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

      

     § 62. Klasyfikacja roczna polega na:

     1. Podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

     2. Podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym.

     3. Ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych.

     4. Ustaleniu oceny rocznej zachowania.

     5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

     6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

     a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

     b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

      

      § 63. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

     1. Na klasyfikację końcową składają się:

     a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio
     w klasie programowo najwyższej;

     b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

     c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

     2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

      

      § 64. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

     1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

      

      § 65. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania.

     1. Uczeń i jego rodzice, mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z zaopiniowaną przez wychowawcę pisemną prośbą, o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną
     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:

     a) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%;

     b) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%;

     c) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości  ich poprawy;

     d) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.

     3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.

     4. Dyrektor Zespołu po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.

     5. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
     z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.

     6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.

     7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

     8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej
     z danych zajęć edukacyjnych.

     9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.

     1) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

     2) Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.

     3) Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

     a) dyrektor Zespołu lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu –       jako przewodniczący;

     b) wychowawca klasy;

     c) nauczyciel uczący w danej klasie;

     d) pedagog lub psycholog szkolny;

     e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

     10. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:

     1) Aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;

     2) Pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;

     3) Prezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

      

     § 66. Egzaminy klasyfikacyjne.

     1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.

     2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:

     1) uczniów, o których mowa w § 66 ust. 2;

     2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

     3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki;

     4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

     3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 wchodzą:

     1) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;

     2) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

      

     4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 do 4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

     1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

     2) Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

      

     5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

      

     6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

      

     7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
     w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      

     8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

      

     9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      

     10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

     1) Obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego;

     2) Dodatkowych zajęć edukacyjnych.

      

     11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §   69 ust. 1 oraz § 70 ust. 1.

      

     12. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

      

     13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

     a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

     b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;

     c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

     d) imię i nazwisko ucznia;

     e) zadania egzaminacyjne;

     f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

      

     14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     § 67. Egzamin poprawkowy.

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną,
     z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

     2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

     3. W skład komisji wchodzą:

     a) dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;

     b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

     c) nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji.

     4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
     w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

     5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

     6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

     7. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

     8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

     10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

     a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

     b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

     c) termin egzaminu poprawkowego;

     d) imię i nazwisko ucznia;

     e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

     11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

      

      § 68. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

     1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

     2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1. zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:

     a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –           przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną           ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

     b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 69 ust. 1.

      5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

      6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

      7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż

     w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

      9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wchodzą:

     a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;

     b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

     c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

      10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

     a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

     b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

     c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

     d) imię i nazwisko ucznia;

     e) zadania sprawdzające;

     f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

      

     12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

      

     13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:

     a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

     b) wychowawca oddziału;

     c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

     d) pedagog szkolny;

     e) psycholog;

     f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

     g) przedstawiciel rady rodziców.

      

     14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
     w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

      

     15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13., sporządza się protokół zawierający
     w  szczególności:

     a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

     b) termin posiedzenia komisji;

     c) imię i nazwisko ucznia;

     d) wynik głosowania;

     e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

      

     16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

      

      § 69. Promowanie ucznia.

     1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

     2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:

     a) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;

     b) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

     3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści      nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również
     w ciągu roku szkolnego na wniosek:

      

     a) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;

      

     b) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

      

     4. Począwszy od  klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
     ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

     5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

      

      

     § 70. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, i przystąpił
     do sprawdzianu ośmioklasisty.

     1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1., powtarza ostatnią klasę.

      

     § 71. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

     1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1., wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

     2. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych
     co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

      

     § 72. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
     z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

      

      § 73. Zasady oceniania zachowania uczniów.

     1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalone wg następującej skali:

      

     lp

     Nazwa oceny

     1.

     wzorowe

     2.

     bardzo dobre

     3.

     dobre

     4.

     poprawne

     5.

     nieodpowiednie

     6.

     naganne

      

     2. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną.

     3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

     4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

      

     § 74. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

     1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.

     2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

     3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

     4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

     a) samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;

     b) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie;

     c) opinię klasy.

      

     5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

     a) nieobecności uczniów;

     b) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

     d) dbałość o honor i tradycje szkoły;

     e) dbałość o piękno mowy ojczystej;

     f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     g) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

     h) okazywanie szacunku innym osobom.

     6. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.

      7. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

      8. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na tygodzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

      9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

      10. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

      § 75. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który:

     1. Jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności.

     2. Rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią.

     3. Stanowi wzór kulturalnego zachowania.

     4. Jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą, podejmuje aktywne działania zmierzające
     do pomocy innym.

     5. Jest wolontariuszem.

     6. Działa w organizacjach młodzieżowych, np. Harcerstwie.

     7. Rozwija tradycje szkoły.

     8. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo:

     a) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

     b) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;

     c) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 15 godzin lekcyjnych;

     d) nie spóźnia się na zajęcia;

     e) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;

     f) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

     g) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

     h) jego postawa jest godna naśladowania.

     9. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:

     a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

     b) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

     c) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 25 godzin lekcyjnych;

     d) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;

     e) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

     f) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;

     g) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;

     h) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.

      

     10. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:

     a) ma pozytywny stosunek do nauki;

     b) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;

     c) liczba godzin nieusprawiedliwionych: 26 - 45 godzin lekcyjnych;

     d) nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów;

     e) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;

     f) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;

     g) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

     h) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody             materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);

     i) przestrzega regulaminu szkoły;

     j) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.

      

     11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

     a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

     b) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły;

     c) liczba godzin nieusprawiedliwionych: 46 – 65 godzin lekcyjnych;

     d) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

     e) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;

     f) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

     g) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

      

     12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

     a) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły;

     b) ma nieusprawiedliwionych ponad 65 godzin lekcyjnych;

     c) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; dopuszcza się łamania norm społecznych,

     d)  prawnych; świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

     e) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;

     f) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

      

      § 76. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów.

     1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

     2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

      

     § 77.

     1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

     2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:

     a) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
     w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

     b) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe;

     c) zasada zawarta w pkt. b) nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się
      w grupach międzyoddziałowych
     .

     3. Prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 7 dni i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego; termin ten w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych może być wydłużony do 14 dni.

      4. Z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone.

     5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

      6. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty. Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów:

      

     Ocena

     Praca klasowa

      

      

     niedostateczny

     0–30%

      

      

     dopuszczający

     31–50%

      

      

     dostateczny

     51–70%

      

      

     dobry

      

     71–85%

      

      

      

     bardzo dobry

      

     86–95%

      

      

      

     celujący

      

     96–100%

      

      

      

      

     § 78. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.

      

     1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

      

     2. Ocena „celująca” jest wystawiana za uzyskanie 96 - 100% lub poprawne rozwiązanie dodatkowego zadania oznaczonego tzw. „gwiazdką” (*).

      

      

     § 79. Prawa i obowiązki uczniów.

     1. Uczeń ma prawo do:

     1) bezpłatnej nauki w szkole;

     2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy
                    umysłowej;

     3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

     4) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę
                    i poszanowanie godności, przekonań i wartości;

     5) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia Zespołu,
                     światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

     6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

     7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

     8) wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową;

     9) nauki religii na życzenie rodziców;

     10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego
                    oraz księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych;

     11) nauczania indywidualnego w domu w szczególnych przypadkach orzeczonych przez
                    lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

     12) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego,
                    samorządu klasowego, Rady Rodziców zarówno w przypadku zagrożenia oceną
                    niedostateczną, jak chęci rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;

     13) reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
                    zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

     2. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń ma prawo odwołać się do (w odpowiedniej
     kolejności):

     1) wychowawcy klasy;
     2) pedagoga szkolnego;
     3) rzecznika;
     4) dyrektora;
     5) przedstawiciela Lubuskiego Kuratorium Oświaty.

     3. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, rodzice ucznia mogą złożyć pisemne zgłoszenie do dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy oddziału, pedagoga lub innego nauczyciela.

     4. W przypadku nagminnego nieprzestrzegania praw ucznia rodzice mogą zgłosić sprawę
     do organu prowadzącego lub przedstawiciela Lubuskiego Kuratora Oświaty.

      

     5. W każdym przypadku rodzice ucznia muszą uzyskać pisemną odpowiedź, która zawiera
     stanowisko Zespołu.

      

     6. Odpowiedź jest udzielana po wysłuchaniu wszystkich stron biorących udział w sporze.

      

     7. Uczeń ma obowiązek:

     1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu i innych jego dokumentach;

     2) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje Zespołu;

     3) uczęszczać regularnie na lekcje i na wybrane zajęcia pozalekcyjne;

     4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych

     pracowników poprzez:

     a) okazywanie szacunku wszystkim członkom społeczności szkolnej,
     b) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
     c) szanowanie poglądów innych ludzi,
     d) przeciwstawianie się przejawom przemocy i wulgaryzmom.

     5) dbać o kulturę słowa i o to, by sposób bycia nie naruszał godności własnej i godności innych;

     1) pracować sumiennie;

     2) dbać o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole;

     3) naprawić uczynioną szkodę;

     4) troszczyć się o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

     5) współtworzyć dobrą atmosferę w klasie i szkole;

     6) rozstrzygać spory na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron;

     7) przestrzegać zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie pobytu w szkole zawartych w odrębnym regulaminie i kiedy nauczyciel nie wyraził zgody;

     8) w zakresie wyglądu zewnętrznego uczeń musi przestrzegać odrębnego regulaminu.

      

     8. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są przez rodziców pisemnie lub poprzez e-dziennik.

      

     9. Uczeń może być zwolniony w trakcie zajęć tylko za okazaniem pisemnej informacji rodzica/opiekuna prawnego i na prośbę rodzica/opiekuna prawnego.

      

     § 80. Realizacja obowiązku szkolnego.

     1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka rozpoczyna się
     z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat. Przygotowanie to trwa jeden rok.

     2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku
     kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły.

     3. Uczeń, który ukończył 18. rok życia i nadal nie ukończył nauki w szkole podstawowej,
     może kontynuować naukę pod warunkiem, że:

     1) nie narusza regulaminów szkoły;

     2) nie jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu;

     3) jego absencja nie daje podstaw do nieklasyfikowania go;

     4) uczniowi nie grozi naganna ocena z zachowania.

     4. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem
     pierwszego września kończy 6 lat, jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia
     nauki w szkole.

     5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu
     opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte
     do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

     6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku
     szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż na rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,
     w dziecko kończy 10 lat.

     7. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego
     poza szkołą.

     8. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor, prowadząc księgę ewidencji uczniów.

     9. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w zajęciach rewalidacyjno-
     wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

     10. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

     1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły;

     2) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne;

     3) zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

      

     § 81. Rodzaje i warunki przyznawania nagród, które mogą być przyznawane przez dyrektora Zespołu lub inne instytucje.

     1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:

     1) pochwała wychowawcy klasy;

     2) pochwała dyrektora Zespołu udzielona na forum klasy lub szkoły;

     3) pochwała pisemna dyrektora Zespołu;

     4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;

     5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;

     6) nagroda rzeczowa;

     7) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium;

     8) nadanie tytułu „Uczeń Roku”;

     9) nadanie tytułu „Primus Inter Pares”;

     10) nadanie tytułu „Sportowiec Roku”;

     11) nadanie tytułu „Bohater Roku”;

     12) przyznanie ,,Nagrody Ósmoklasisty”.

      

     2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:

     1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;

     2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;

     3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

      

     3. Tytuł „Uczeń Roku” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się dużym progresem w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności i zainteresowań, działaniami na rzecz samorządu, wolontariatu, środowiska lokalnego.

      

     4. Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się
     w ciągu całego okresu pobytu w szkole, wysokimi wynikami w nauce, wysoką kulturą osobistą, swoją postawą i pracą był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz wolontariatu. Przez cały okres pobytu w szkole miał ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą.

      

     5. Tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w szkolnych zawodach sportowych i międzyszkolnych (indywidualnych lub zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną zachowania.

      

     6. Tytuł „Bohater Roku” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który swoim wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną, niesieniem pomocy słabszym oraz odwagą budzi powszechne uznanie społeczności szkolnej i środowiska.

      

     7. Absolwent szkoły otrzymuje „Nagrodę Ósmoklasisty”, jeżeli otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz:

     1) średnią ocen z ostatniego roku nauki co najmniej 5,0 – nagroda I stopnia,

     2) średnią ocen z ostatniego roku nauki co najmniej 4,9 – nagroda II stopnia,

     3) średnią ocen z ostatniego roku nauki co najmniej 4,8 – nagroda III stopnia.

      

      § 82. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary.

     1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu Zespołu, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

     1) upomnienia pisemnego wychowawcy klasy;

     2) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;

     3) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;

     4) nagany dyrektora szkoły;

     5) przeniesienia ucznia do równoległej klasy;

     6) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
     a zwłaszcza do:

     a) naprawienia wyrządzonej szkody,

     b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub      społeczności szkolnej oraz lokalnej,

     c) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.

      

     2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na:

     1) naruszeniu zasad współżycia społecznego;

     2) popełnieniu czynu zabronionego;

     3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

     Dyrektor Zespołu przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję.

     3. Dyrektor Zespołu zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję w przypadkach, gdy:

     1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora Zespołu;

     2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;

     3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;

     4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.

      

     4. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora Zespołu, o których mowa w ust.1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału.

      

     5. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:

     1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;

     2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;

     3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów;

     4) niszczenia mienia Zespołu;

     5) niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach;

     6) fałszowania dokumentów;

     7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

     8) nieprzestrzegania zapisów statutowych Zespołu

      

     6. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.

      

     7. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.

      

     8. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.

      

     9. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego.

      

     10. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:

     1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:

     a) drobne uchybienia natury porządkowej itp. brak stroju sportowego, przyborów itp.;

     b) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów;

     c) przerzucanie winy na innych;

     d) samowolne opuszczanie lekcji;

     e) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

      

      

     11. Wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:

     1) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia;

     2) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano;

     3) wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów;

     4) aroganckie zachowanie się wobec innych osób;

     5) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć;

     6) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela.

      

     12. Dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej
     w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze.

      

     13. Dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:

     1) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia,

     2) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,

     3) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole;

      

     14. Kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za:

     1) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary,

     2) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,

     3) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy,

     4) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej,

     5) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły.

      

     15. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku:

     1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;

     2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły
     i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

     3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;

     4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

     5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;

     6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu;

     7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;

     8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
     w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań;

     9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.

      

     16. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.

      

     17. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary
     i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.

      

     § 83. Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

     1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze, a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

     2. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego
     z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.

     3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel.

     4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.

     5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty
     z wnioskiem o przeniesienie ucznia.

     6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

     7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję
     o skreśleniu go z listy uczniów.

      

     § 84. Działania w zakresie wolontariatu.

     1. Zespół stwarza możliwość podejmowania działań z zakresu wolontariatu.

     2. Głównymi celami wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej
     w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących.

     3. Działania adresowane są do:

     1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz

     zgłaszanych  w  ogólnopolskich  akcjach  charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji       dyrektora);

     2) społeczności Zespołu poprzez promowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych;

     3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

     4. Działalność  z  zakresu  wolontariatu  może  być  wspierana  przez  członków  społeczności Zespołu oraz osoby lub instytucje z zewnątrz.

      

     § 85. Organizacja świetlicy szkolnej.

     1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
     ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.

     2. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:

     1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;

     2) pomoc w nauce;

     3) odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

     3. Świetlica  w szczególności organizuje:

     1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

     2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;

     3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;

     4) wyrównywanie szans edukacyjnych;

     5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

     6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

     7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

     8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia;

     9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną;

     10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

     11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach;

     12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi;

     13) współpracę ze środowiskiem lokalnym.

      

     4. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców dla grupy co najmniej 6 uczniów.

     5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.

      

     6. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców
     i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.

      

     7. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.

      

     8. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.

      

     9. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.

      

     10. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się.

      

     11. W szkole może funkcjonować świetlica socjoterapeutyczna – po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

      

      § 86. Współpraca z rodzicami

     1. Zespół współpracuje z rodzicami poprzez:

     1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;

     2) prowadzenie konsultacji (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
     i psychologicznego;

     3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień wiosny;

     4) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu;

     5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

     6) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

     2. Rodzice mają prawo do:

     1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
     i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

     2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

     3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie Zespołu
     z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

     4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w Zespole;

     5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;

     6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;

     7) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w placówce;

     8) zapoznania się z obowiązującymi w Zespole dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem Zespołu i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w placówce;

     9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Zespołu;

     10) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

      

     3. Rodzice mają obowiązek:

     1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

     2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

     3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

     4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;

     5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

     6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

     7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

     8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

     9) poinformowania szkoły o nieobecności dziecka oraz usprawiedliwiać pisemnie każdą nieobecność.

      

     4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:

     1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;

     2) odroczenie obowiązku szkolnego;

     3) przyspieszenie obowiązku szkolnego;

     4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;

     5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;

     6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

      

     5. Zebrania oddziałów są odnotowywane w dokumentacji wychowawcy.

      

     6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

     7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora Zespołu.

      

     8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę e-mailową, dziennik elektroniczny.

      

     § 87. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
     od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

      

     § 88. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Zespole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi Zespołu uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

      

     § 89. Zasady organizacji zespołów nauczycielskich.

     1. W zależności od potrzeb programowych i zadań, dyrektor Zespołu tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.

     2. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.