• Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

    • Program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbiu

      

      

     Działania związane z doradztwem zawodowym to ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez szkołę, których celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz wspieranie ich w tym. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program stanowi realizację koncepcji orientacji zawodowej, w której uwzględnia się etapy rozwojowe uczniów oraz specyfikę szkoły. Program realizacji doradztwa zawodowego to ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów poszczególnych klas pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

      

     Przewidziane w programie działania związane z doradztwem zawodowym są powiązane z treściami kształcenia, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją dalszą edukacją i przyszłą karierą zawodową. W kształtowaniu orientacji zawodowej w niniejszym programie ważną rolę odgrywa rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej, tj. postaw kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności i współpracy zespołowej. Nauczyciele realizujący niniejszy program orientacji zawodowej jednocześnie podejmują wspólne działania mające na celu angażowanie rodziców, innych nauczycieli, pracowników szkoły i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w wypracowanie efektów kształcenia zapisanych w podstawie programowej.

      

     Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego (WSDZ) umożliwiają:

     • uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego,
     • wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych,
     • wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego,
     • przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności,
     • zaplanowanie działań w cyklu kształcenia.

      

      

      

     Cele orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

     Działania związane z realizacją orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego skierowana do uczniów

     Tematyka działań – realizowane poszczególne treści programowe

     Osoby odpowiedzialne, terminy realizacji działań

     Metody i formy realizacji działań

     DLA KLAS        I-III

     wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji

     1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze w klasie – określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

     2) realizacja treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w trakcie bieżącej pracy z uczniami (rozbudzenie świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwianie poznania siebie i swoich predyspozycji zawodowych);

     3) współpraca wychowawców klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

     4) organizowanie kącików, wystaw o tematyce edukacyjno-zawodowej;

     5) kontakt z rodzicami w kontekście wykonywanego przez nich zawodu oraz możliwości zaproszenia klas do ich miejsca pracy;

     6) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów (zgodnie z realizowanymi treściami podstawy programowej);

     7) nawiązanie i utrzymanie kontaktu z różnymi osobami (w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni), spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych sektorów: bezpieczeństwa i ratownictwa, demokracji i dialogu społecznego, dobroczynności, działalności międzynarodowej, działań strażniczych, edukacji i wychowania, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i rynku pracy, kultury i historii, mediów, nauki i techniki, nowych technologii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju lokalnego, sportu i hobby; wolontariat, współpraca z biznesem, współpraca z uczelniami.

     1. Poznanie siebie

     Uczeń:

     1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

     1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

     1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

     1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

     1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

     2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

     2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

     2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

     2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

     2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Uczeń:

     3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

     3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

     3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

     Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, współpracuje z doradcą zawodowym, wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej a instytucjami zewnętrznymi, zapewnia warunki do realizacji w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz wspomaga realizację tych działań.

      

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, o tematyce edukacyjno-zawodowej przez cały rok szkolny, w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

     Pedagog nawiązuje kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz pozostałymi realizatorami działań WSDZ

      

      

      

      

     Metody:

     1) wywiad, kwestionariusz, ankiety

     2) zajęcia grupowe z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniami, dobieranych z uwzględnieniem m.in. wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte (np. aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, metody aktywizujące testowe – kwestionariusze, ankiety, testy, metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne, treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, techniki plastyczne, metody wzmacniające – myślenie kreatywne, gry i zabawy);

     3) wycieczki tematyczne (w tym do zakładów pracy);

     4) projekty edukacyjne (np. dzień talentów);

     5) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w uzgodnieniu z rodzicami i doradcą zawodowym;

      

     Formy pracy adresowane do nauczycieli – specjalistów:

     1) warsztaty dla nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego;

     2) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

     3) udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez doradcę zawodowego;

     4) udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego.

      

      

      

     DLA KLAS IV-VI

     poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji

     1) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

     2) eksponowanie treści z zakresu nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

     3) włączenie do planów wychowawczych zagadnień z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

     4) współpraca z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

     5) realizacja tematów związanych z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;

     6) włączanie się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

     7) współpraca z rodzicami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

     8) współpraca doradcy zawodowego z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

     9) włączanie w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;

     10) wskazywanie uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

     11) udzielanie uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego;

     12) opracowanie, aktualizowanie i udostępnianie zasobów biblioteki szkolnej, dotyczących doradztwa zawodowego;

     13) organizowanie dla uczniów spotkań z pielęgniarką szkolną dotyczących dbania o zdrowie i bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów;

     14) umożliwienie poznania i współdziałania z organizacjami pozarządowymi, np. w formie wolontariatu (w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni), spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych sektorów: bezpieczeństwa i ratownictwa, demokracji i dialogu społecznego, dobroczynności, działalności międzynarodowej, działań strażniczych, edukacji i wychowania, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i rynku pracy, kultury i historii, mediów, nauki i techniki, nowych technologii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju lokalnego, sportu i hobby; wolontariat, współpraca z biznesem, współpraca z uczelniami.

     1. Poznawanie własnych zasobów

     Uczeń:

     1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

     1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

      

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

     2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

     2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

     2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Uczeń:

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

     3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

     Pedagog utrzymuje stały kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z pozostałymi realizatorami działań WSDZ

      

      

     Nauczyciele – wychowawcy włącza w zajęcia realizowane podczas ddw                      z zakresu orientacji zawodowej;

      

      

     Metody:

     1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze w klasie (wywiad, kwestionariusz, ankiety),

     2) warsztaty z psychologiem lub pedagogiem i uczniów doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współdziałania w grupie, radzenia sobie ze stresem;

     3) udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;

     4) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, udzielanie indywidualnych porad uczniom;

     5) organizowanie wycieczek;

     6) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w uzgodnieniu z rodzicami i doradcą zawodowym;

      

      

     DLA KLAS VII-VIII

     przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji

     1) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

     2) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

     3) konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami – pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

     4) organizowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły, podnoszącej efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem;

     5) realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – grupowe zajęcia z doradcą i wynikające z ramowego planu nauczania, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uczniami;

     6) organizowanie wspomagania realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

     7) współpraca z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ucznia;

     8) organizowanie szkolnych targów edukacyjnych, festiwalu zawodów;

     9) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

     10) informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych, o wydarzeniach takich jak targi edukacyjne;

     11) organizowanie wycieczek zawodoznawczych;

     12) umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowych poprzez strony internetowe, Facebook, tablice informacyjne;

     13) udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów, e-zasobów), ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych;

     14) organizowanie różnych akcji z innymi szkołami, np. targów szkół, mini targów pracy, spotkań z uczniami tych szkół, kontakt z doradcą zawodowym (koordynatorem doradztwa zawodowego) i z pozostałymi nauczycielami;

     15) możliwość współdziałania z organizacjami pozarządowymi (np. w formie wolontariatu) w kontekście poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi zajmują się inni, spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych sektorów: bezpieczeństwa i ratownictwa, demokracji i dialogu społecznego, dobroczynności, działalności międzynarodowej, działań strażniczych, edukacji i wychowania, ekologii i zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i rynku pracy, kultury i historii, mediów, nauki i techniki, nowych technologii, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju lokalnego, sportu i hobby; wolontariat, współpraca z biznesem, współpraca z uczelniami;

     16) spotkania z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) – wskazanie uczniom, jak skutecznie poszukiwać pracy, jak sporządzić dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie wymogi stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

     1. Poznawanie własnych zasobów

     Uczeń:

     1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

     1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

     1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

     1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

     1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

      

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

     2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

     2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

     2.7 dokonuje autoprezentacji.

      

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Uczeń:

     3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

     3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

     3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

     3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

      

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

     4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

     4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

     4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

     Pedagog utrzymuje stały kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i pozostałymi realizatorami działań WSDZ (np. PPP, PUP-em, przedsiębiorcami, pracodawcami, trenerami) godnie z kalendarzem zadań.

      

      

     Nauczyciel – wychowawca włącza w zajęcia realizowane podczas ddw  treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

      

      

     Koordynator doradztwa zawodowego i pozostali nauczyciele współpracują z innymi szkołami w zakresie wspólnej organizacji różnych przedsięwzięć, np. targów szkół, mini targów pracy, spotkań z uczniami tych szkół – zgodnie z harmonogramem.

      

      

      

      

      

      

     Metody:

     1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze w klasie, wywiad, kwestionariusz, ankiety;

     2) zajęcia grupowe z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniami, dobieranych z uwzględnieniem m.in. wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte;

     3) warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla uczniów, doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współdziałania w grupie i radzenia sobie ze stresem;

     4) foldery, plakaty – udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;

     5) targi pracy, warsztaty, wystawy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów – udzielanie indywidualnych porad uczniom;

     6) wycieczki do zakładów pracy;

     7) organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów;

     9) grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

     10) organizacja spotkań dotyczących dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, kształtowania właściwych nawyków, udzielania informacji zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów;

      

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych