• Egzamin ósmoklasisty

    • INSTRUKCJA WEWNĄTRZSZKOLNA

     Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dąbiu

     1. Sposób organizacji egzaminu i zasady obiegu informacji.

     Czynności związane z organizacją

     i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty

     • informowanie Rodziców i uczniów o egzaminie
     • zbieranie deklaracji z języka obcego
     • zgłaszanie zdających do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i dodatkowym
     • przekazywanie dyrektorowi OKE informacji o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia
     • składanie wniosków do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
     • powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego
     • powołanie zespołów nadzorujących egzaminy
     • przydział zdających do sal egzaminacyjnych
     • przyjmowanie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytuł laureata/ finalisty konkursów
     • przeprowadzenie szkoleń z procedur i organizacji egzaminu dla nauczycieli, uczniów, Rodziców
     • przygotowanie sal egzaminacyjnych
     • odebranie przesyłek z OKE
     • przeprowadzenie egzaminów zgodnie z procedurami
     • przekazanie arkuszy egzaminacyjnych po każdym przeprowadzonym egzaminie
     • odebranie wyników egzaminu
     • przekazanie wyników uczniom
     • analiza wyników egzaminu

      

      

     Zasady informowania i przekazywania wiadomości na temat organizacji

      i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      

     1. W celu właściwego i skutecznego przekazywania informacji odnoszących się do organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa się sposoby publikowania i przekazywania informacji zdającym i ich rodzicom.
     2. Dokumentacja egzaminu znajduje się w sekretariacie szkoły.
     3. Informacje dotyczące organizacji egzaminu przekazywane będą  na Radach Pedagogicznych, Spotkaniach z Rodzicami, lekcjach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz będą prezentowane na stronie internetowej szkoły w zakładce: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.
     4. Procedury, harmonogramy i inne informacje będą  wywieszane na bieżąco na tablicach ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i korytarzu szkoły.
     5. Informacje szczegółowe odnoszące się do konkretnego ucznia lub grupy uczniów będą przekazywane rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
     6. Możliwa jest również telefoniczna droga kontaktu z rodzicem/uczniem.
     7. Powiadomienia o komunikatach zamieszczanych na stronie internetowej szkoły przesyłane będą rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
     8. Informacje do nauczycieli przesyłane będą drogą elektroniczną na adresy e-mailowe lub za pośrednictwem e-dziennika. 
     9. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki.
     10. Wszystkich uczestniczących w procesie egzaminów zewnętrznych zobowiązuje się do utrzymania stałego kontaktu ze szkołą. ( Bieżące sprawdzanie skrzynek e-mailowych, strony www. szkoły, dziennika elektronicznego, telefonów).

      

      

     1. Zasady postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
     1. Listy i materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu przygotowuje przewodniczący SZE, gromadzi w segregatorze i przechowuje w szafie metalowej pod kluczem w sekretariacie szkoły. ( dostęp ma zastępca SZE powołany w danym roku szkolnym)
     2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu  odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
     3.  Czynności, o których mowa w pkt 2. mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
     4.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
     5.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w pkt 2., została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych (Centrum Monitoringu). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Co zrobić w przypadku zaginięcia przesyłki z materiałami.
     6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z komunikatem o harmonogramie) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.
     7. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów z każdej sali, w której odbywa się egzamin.
     8.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

           a. arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów    w danej sali egzaminacyjnej,

     b. inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj. wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej wygenerowany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z SIOEO, jeżeli nie był przekazany wcześniej, formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej, naklejki przygotowane przez OKE, płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej, bezpośrednio po wniesieniu do sali arkuszy egzaminacyjnych, zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.

     1. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.
     2.  W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.
     3. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. 
     4. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie i przeliczenie materiałów, odnotowanie liczby arkuszy w protokole, spakowanie i opisanie tych materiałów (zgodnie z zaleceniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej) oraz przekazanie ich przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 
     5. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów:
      1. odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających,
      2. w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty polegającego na dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi,
      3. przygotowują materiały do przekazania do PSZE.

      

     1.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności właściwego przewodniczącego zespołu nadzorującego.
     2.  Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz sporządza zbiorczy protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, który podpisuje. Protokół należy sporządzić w systemie oraz wydrukować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku czasowej awarii systemu informatycznego protokół można sporządzić ręcznie, a wersję w systemie uzupełnić w terminie późniejszym.
     3. Jeden egzemplarz protokołu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. Do protokołu zbiorczego dołącza się:
      1. koperty zwrotne, (na kopertach zwrotnych nie można zamieszczać danych pozwalających na zidentyfikowanie szkoły, np. nazwy/adresu, pieczęci szkoły),
      2. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz – w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – wadliwe płyty CD,
      3. uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej,
      4. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego,
      5. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora,
      6. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (o ile taka sytuacja zaistnieje), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których dotyczy przerwanie i unieważnienie.
     4.  W szkolnej dokumentacji egzaminu ósmoklasisty pozostają:
      1. protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów z poszczególnych sal  
      2. jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu
     1. oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora
     2. kopie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu z danego przedmiotu w danej sali
     3. kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu .

                  Dokumenty, o których mowa w pkt 17, szkoła przechowuje do stycznia kolejnego roku    kalendarzowego.

     1.  Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i przekazuje je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
     2.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważnieni przez niego członkowie zespołu egzaminacyjnego przekazują materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym.
     3.  Osoba przekazująca materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem (o ile nie jest to przewodniczący zespołu egzaminacyjnego).
     4.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem pozostałą w szkole dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu egzaminu.

      

     Informacje o przebiegu egzaminu ósmoklasisty dla uczniów i rodziców

     Przed wejściem na salę:

     • Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.00. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna. Należy ustawić się pod salą zgodnie z listą uczniów.

     Przybory na egzaminie:

     • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
     • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
     • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

     O ustalonej godzinie uczeń wchodzi, według kolejności na liście, otrzymuje kopertę ze swoim nazwiskiem (w kopercie znajdują się naklejki) i zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności ucznia.

     Po wejściu na salę

     Po wejściu do sali uczniowie otrzymują zestawu egzaminacyjne. Wtedy uczeń ma obowiązek:

     • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących,
     • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza nauczycielom nadzorującym sprawdzian,
     • sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.
     • Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

     • I część 120 minut,
     • II część 100 minut,
     • III część 90 minut.

     Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

     W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

     Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

     W trakcie sprawdzianu nie wolno:

     • opuszczać sali, w której trwa egzamin,
     • opuszczać swojego miejsca,
     • porozumiewać się z innymi zdającymi,
     • zadawać pytań dotyczących zadań,
     • korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

     Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

     Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem PZN:

     • informuje zdających o zakończeniu pracy;
     • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);
     • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
     1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

     (aktualizowany w każdym roku szkolnym)

     Zadanie/Działania

     Termin

     Zapoznanie rodziców i uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

     do 28 września 2022

     Przyjęcie od rodziców pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

     do 30 września 2022

     Złożenie do dyrektora zaświadczenia o stanie zdrowia, oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

     do 15 października 2022   

     Zakończenie procesu uzgodnień,  w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej

     do 9 listopada 2022

     Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

     do 22 listopada 2022

     Przyjęcie oświadczeń Rodzica ucznia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

     do 26 listopada 2022

      

     Przekazanie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEOS

     do 30 listopada 2022

     Przekazanie  informacji do okręgowej komisji egzaminacyjnej o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

     do 30 listopada 2022

     Pisemna informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy

     do 24 lutego 2023

     Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia  

     do 24 lutego 2023

     Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcę przewodniczącego SZE

     do 24 marca 2023

     Powołanie z pośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów

     do 25 kwietnia 2023

     Złożenie wniosku w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany

     do 10 maja 2023

     Przeprowadzenie szkoleń w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących

     do 23 maja 2023

     Przeprowadzenie egzaminu z języka polskiego

     23  maja 2023

     Przeprowadzenie egzaminu  z matematyki

     24  maja 2023

     Przeprowadzenie egzaminu z języka obcego nowożytnego

     25  maja 2023

     Ogłoszenie wyników egzaminu

      lipiec 2023

     Wydanie zdającym zaświadczeń

     lipiec 2023

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych