• Regulamin dowozów i odwozów

    • REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW

     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu

      

     I. ORGANIZACJA DOJAZDÓW

     1. Harmonogram dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia.
     2. W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy pojazdów na dany dzień mogą zostać zmienione. Taka informacja zostaje podana zainteresowanym uczniom przez wychowawców, bądź przez kanały informacyjne.
     3. Uczniowie odjeżdżają bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w świetlicy szkolnej.
     4. Uczeń może wrócić do domu innym środkiem lokomocji za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) każdorazowo przedkładaną wychowawcy lub  wychowawcy świetlicy.

      

     II. UCZEŃ OBJĘTY DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY

     1. Uczeń ma prawo do:

     1) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,

     2) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,

          3) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu,

          4) opieki w czasie oczekiwania na odwóz.

      

     1. Uczeń ma obowiązek:
     1. Dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
     2. Punktualnie przychodzić na miejsce odjazdu autobusu do szkoły, 5 minut przez planowanym odjazdem.
     3. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
     4. Czekając na przyjazd autobusu przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dobrego  zachowania.
     5. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby czuwającej nad bezpieczeństwem w czasie dowozu oraz nauczyciela w czasie oczekiwania na dowóz.
     6. W czasie jazdy uczeń przestrzega poniższych zasad:
      1. Do autobusu wsiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem.
      2. Po wejściu do autobusu natychmiast zająć miejsca, których nie zmienia się podczas jazdy.
      3. W czasie jazdy dbać o porządek i czystość, szanować wyposażenie autobusu.
      4. W czasie podróży nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać przedmiotami w pojeździe.
      5. Wstawać z miejsc dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej jazdę.
      6. Wychodzić wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez osobę nadzorującą.
      7. Niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów.
     7. W czasie drogi do szkoły i drogi powrotnej zachowywać ostrożność, przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz kodeksu uczestnika ruchu.
     8. Uczniów obowiązuje pełna kultura osobista.
     1. Uczniowi objętemu dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły zabrania się:
      1. Samodzielnego opuszczania szkoły i wychodzenia na przystanek.
      2. Biegnięcia do pojazdu.
      3. Przepychania się przy wsiadaniu do autokaru.
      4. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.
      5. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozu.
      6. Otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w  sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.
      7. Naruszanie czyjejś nietykalności.
      8. Przywłaszczanie sobie rzeczy, która do niego nie należy.
      9. Zabrania się żądania zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym.
      10. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego niezgodnego z jego podstawowym przeznaczeniem przez: zbyt głośnie słuchanie muzyki, filmowanie i fotografowanie osób przebywających w autobusie.
      11. Zabrania się przewozić przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym.
      12. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem lub innym zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu – nauczycielowi, wychowawcy, opiekunowi w pojeździe lub kierowcy.
     2. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, uczeń może zostać ukarany:
      1. Ustnym upomnieniem opiekuna, nauczyciela, wychowawcy.
      2. Pisemną uwagą.
      3. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.
      4. Obniżeniem oceny z zachowania.

      

     III. PRZEBIEG DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY

     12.  Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:

      1. Troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autobusu.
      2. Sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego z regulaminem jazdy autokarem.
      3. Sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystanku.
      4. Zgłaszanie dyrekcji  wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.

     13. Zadania szkoły:

     a) Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynku szkolnego i zgłoszenie się na zajęcia lekcyjne lub zajęcia świetlicowe.

      

     V. Postanowienia końcowe

     14. Z treścią powyższego regulaminu zapoznani zostają w formie pisemnej lub ustnej opiekunowie odwozów, rodzice uczniów oraz  wszyscy dojeżdżający uczniowie i zobowiązują się do jego przestrzegania.

     15. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.

     16. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe w skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie przewozu i oczekiwania na jego przyjazd na przystanku

     17. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

     18. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły.

     19. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor ZSP Dąbie.

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych