• Regulamin świetlicy szkolnej

    • Regulamin świetlicy szkolnej

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu

     § 1

     1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
     2. Do głównych zadań świetlicy należy:
     1. zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz możliwość odrabiania lekcji,
     2. zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,
     3. tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,
     4. kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
     1. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:
     1. zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
     2. uczestnictwo w zajęciach świetlicowych,
     3. możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,
     4. umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,
     5. rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,
     6. zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
     7. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
     8. prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,
     9. współpraca z wychowawcami klas w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
     10. rozwijanie empatii, kreatywności, inwencji twórczej,
     11. umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki.
     1. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.
     2. Zadania wychowawców świetlicy:
     1. zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,
     2. współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem,
     3. współpraca z rodzicami uczniów,
     4. realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,
     5. organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,
     6. włączanie się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

     § 2

     1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu :
     1. w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo,
     2. dzieci dojeżdżające do szkoły,
     1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: szczegółowy harmonogram ustalany jest na początku roku szkolnego.  Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice / opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.
     2. Świetlica szkolna jest czynna również w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz ze zgłoszonymi potrzebami rodziców. W przypadku braku zapotrzebowania na opiekę w świetlicy jest ona nieczynna.

     § 3

     1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
     1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
     2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
     1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców / prawnych opiekunów na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Karta stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
     2. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje kierownik świetlicy wraz z wychowawcami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
     3. Dziecko zakwalifikowane na zajęcia świetlicowe jest zobowiązane do:
     1. uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
     2. przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,
     3. wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
     4. aktywności podczas zajęć,
     5. kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej,
     6. kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, koleżanek i kolegów,
     7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
     8. każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej,
     9. dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach,
     10. dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku.
     1. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć świetlicowych.

     § 4

     1. Kierownik świetlicy wraz z wychowawcami każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych.
     2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze statutem szkoły, programem wychowawczo-‑profilaktycznym i koncepcją pracy szkoły.

     § 5

     1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych oraz w sekcjach zainteresowań.
     2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie w zbliżonym wieku, sekcje tworzą wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach.

      

      

     § 6

     1. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.
     2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
     3. Kierownik świetlicy lub wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę.

     § 7

     1. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. Składając podpis pod regulaminem, rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy.
     2. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u kierownika świetlicy lub wychowawcy dłuższe nieobecności dziecka, np. z powodu choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
     1. Nieusprawiedliwiona przez rodziców dwutygodniowa nieobecność dziecka upoważnia kierownika świetlicy do skreślenia dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy.
     1. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).
     1. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.
     2. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.
     3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. wyznaczonej w karcie, wychowawcy kontaktują się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka, by wyjaśnić przyczyny jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców / opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz powiadamia policję. Do czasu ustalenia miejsca pobytu opiekunów, dziecko pozostaje pod opieką funkcjonariusza policji.
     4. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej godzinie, kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej.

     § 8

     1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy.

     § 9

     1. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
     2. Kierownik świetlicy i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.
     3. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać kierownikowi świetlicy.

      

      

      

      

      

          

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych