•  

      

     PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
     W DĄBIU

      

      

      

     I  PODSTAWY PRAWNE:

     Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty

     (tekst jed. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, nr 131 , poz. 1091, Nr 167, poz.1400, nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818).

     Ustawa o systemie oświaty:

     Artykuł 1, pkt 1 i 2: „System oświaty zapewnia w szczególności:

     1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

     2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”.

     3. Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

      

     Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych stanowią także:

     • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2023/24
     • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72;
     • Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art. 33;
     • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67,  poz. 329 z późniejszymi zmianami);
     • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.;
     • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz.165).
     • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 783)
     • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (tekst jedn.: Dz.U.z 2015 r. poz. 298)
     • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1700)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
      w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2023, poz. 1798)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia  2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020, poz. 1309).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1449)

      

      

      

      

     Od 1 września 2017 roku nastąpiło połączenie szkolnego programu wychowawczego      i programu profilaktyki – dotychczas stanowiących odrębne dokumenty – w jeden dokument szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki jest  tworzony przez wszystkich nauczycieli i konsultowany oraz aprobowany przez rodziców. Jego cel stanowi wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Należy pamiętać, że program ten zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły).

     Zmiany w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole:

     1. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły;

     2. Edukacja zdrowotna;

     3. Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów;

      

      

     II ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE.

     Jesteśmy szkołą promującą zdrowie:

     - dostarczamy wiedzy i kształcimy umiejętności w zakresie dbania o własne  zdrowie;
     - prowadzimy szeroki zakres oddziaływań lekcyjnych;
     - kształcimy pozytywne postawy i zainteresowania;
     - uczymy dbania o bezpieczeństwo w życiu codziennym;
     - prowadzimy profilaktykę uzależnień;
     - współpracujemy z rodzicami;
     - organizujemy wycieczki, wyjazdy na ,,zielone szkoły”;
     - zapewniamy atrakcyjne zajęcia;
     - wspieramy pogląd, iż ważne jest to, aby uczeń znał swój cel w życiu i potrafił
       wybrać drogę, którą powinien podążać;

     III GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ

     1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
     2. Przygotowanie wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie.
     3. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia
      w społeczności szkolnej.

       

      

      

     IV GŁÓWNE ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

           1. Prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój ucznia.
           2. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy zespołu klasowego.
           3. Współdziałanie z wszystkimi nauczycielami i koordynowanie ich działań  
               wychowawczych.
           4. Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami i wspieranie ich w procesie
               wychowawczym.

     V MISJA

     Jesteśmy Zespołem promującym zdrowie. Dziecko i jego potrzeby są dla nas najważniejsze. Dążymy do wszechstronnego rozwoju wychowanków. Uczymy tolerancji, rzetelności, szacunku oraz zrozumienia. Wspieramy rodziców w pracy wychowawczej. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem. Przygotowujemy podopiecznych do życia w zmieniającej się rzeczywistości.

     VI WIZJA

      

     GŁÓWNE KIERUNKI PRACY:

     Nauka demokracji

     - wszyscy: nauczyciele, rodzice i dzieci, czujemy się współgospodarzami Naszej Szkoły

     - przestrzegamy zasad Statutu ZSP

     Bezpieczeństwo

     - spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

     - posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

     Promocja Zespołu

     - prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym

     - rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

     - pozyskujemy sojuszników naszych działań

     - działamy na rzecz środowiska lokalnego

     Podnoszenie walorów bazy placówki

     - modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

     - wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

     - zapewniamy nowoczesne warunki nauki

     Podwyższanie jakości pracy ZSP

     - diagnozujemy potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców

     - wyznaczamy kierunki zmian i je realizujemy

     Nowoczesna oferta edukacyjna

     - oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

     - każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

     - uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

     Zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci

     - rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

     - umożliwiamy rozwój zainteresowań                        i uzdolnień

     - indywidualizujemy proces kształcenia

     Tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się

     - jasno określamy wymagania edukacyjne

     - posiadamy motywujący system oceniania

     - rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

     - zapewniamy różnorodność form i środków

     - stosujemy aktywizujące metody pracy

     Kształtowanie jakości potencjału kadrowego

     - podnosimy swoje kwalifikacje

     - dbamy o wysoki poziom kształcenia

     Zapewnienie równości szans

     - wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

     - uczymy tolerancji i empatii, wychowujemy  i zapobiegamy zagrożeniom:

     - kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

     - promujemy zdrowy styl życia

     - przeciwdziałamy agresji

     - jesteśmy otwarci i życzliwi

     Zapewnienie opieki i pomocy

     - rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

     - organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

     Promocja i egzekwowanie sylwetki absolwenta

     - promujemy swoje działania i osiągnięcia w Internecie (strona szkoły, facebook), na gazetkach szkolnych w mediach (radio, telewizja, gazeta)

     SYLWETKA ABSOLWENTA

     SZKOŁY:

     • potrafi się uczyć,
     • ma poczucie własnej godności i
      wartości,
     • pomaga innym,
     • jest punktualny,
     • wywiązuje się z obowiązków
      szkolnych,
     • kulturalnie zachowuje się w
      szkole i poza nią,
     • dba o bezpieczeństwo i zdrowie
      swoje i innych,
     • aktywnie uczestniczy w życiu
      szkoły,
     • przejawia szacunek dla symboli
      państwowych,
     • dba o honor i tradycje szkoły,
     • jest uczciwy,
     • ubiera się stosownie do
      okoliczności,
     • rozumie konsekwencje swoich
      czynów,
     • prawidłowo się odżywia i dba o
      kondycję fizyczną,
     • przestrzega zasad kultury współżycia z innymi ludźmi,
     • dba o piękno mowy ojczystej,
     • pracuje nad sobą (pokonuje własne słabości),
     • współpracuje w zespole,
     • jest tolerancyjny,
     • potrafi trafnie formułować opinie na zadany temat,
     • jest empatyczny,
     • rozwija swoje zainteresowania,
     • jest kreatywny,
     • jest światłym Europejczykiem

      

      

     Obszary do realizacji w klasach I-III

     OBSZAR

     ZADANIA – KLASY I–III

      

      

     Zdrowie – edukacja

     •   zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in-

     zdrowotna

     nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego

      

     zdrowemu stylowi życia;

      

     •   zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny

      

     osobistej i aktywności fizycznej;

      

     •   przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl

      

     życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

      

     •   kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

      

     •   rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

      

     •   kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

      

     •   uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt

      

     i roślin;

      

     •   kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności

      

     adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

     Relacje – kształtowanie

     •   kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

     postaw społecznych

     •   rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

      

     •   kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

      

     •   kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji

      

     z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,

      

     z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

      

     •   przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania

      

     własnego i innych ludzi;

      

     •   zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności;

      

        rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

      

      

      

     Kultura – wartości, normy,

      

     •   kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych

     wzory zachowań

     sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

      

     •   kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych,

      

     odróżniania dobra od zła;

     •   kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska

     •   kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury;

     •   kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

     •   inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

     •   przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;•   przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

     •   wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

     •   kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

     •   kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

      

      
      

     Bezpieczeństwo – profilaktyka

     •   zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

      

     •   kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów;

      

     Szczegółowe zadania do realizacji w poszczególnych klasach:

     Lp.

     Obszar

     Klasy

     Odpowiedzialni

     1.

     Edukacja zdrowotna

     IV

     V

     VI

     VII

     VIII

      

      

      

     - Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.                            - Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.                         - Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.                  - Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

     - Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.  - Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. - Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

     -Kształtowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych poprzez podniesienie ich świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz konsekwencji nie przestrzegania zasad zdrowego żywienia i braku aktywności fizycznej;

     - Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.                   - Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.                                       -Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości.                           - Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

     -Kształtowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych poprzez podniesienie ich świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz konsekwencji nie przestrzegania zasad zdrowego żywienia i braku aktywności fizycznej;

     - Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.                               - Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.                              -Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.                      - Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

     -Kształtowanie postawy uczniów charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.                            - Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.                     -  Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.                        - Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.                                     - Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

     Dyrektor, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

     2.

     Kształtowanie postaw społecznych, budowanie relacji interpersonalnych

     - Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.                 - Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.                            - Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.                                 - Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

     -Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ- pracy. Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).                       -Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).                             - Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.                       - Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

     - Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.              - Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).                 - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.                        - Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.                        - Rozwijanie samorządności.

     - Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.                     - Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.                    - Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat)

     - Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.                               - Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.                              - Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

     Dyrektor, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

     3.

     Przestrzeganie norm, zasad, wartości

     - Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.                -Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.                    - Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.                       - Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

     - Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.                    - Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.                              - Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. - Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

     -Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.                     - Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.                   - Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.                       - Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

     - Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.                   - Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.                   -Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

     -Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.                              -Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.                              - Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo- łecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

     Dyrektor, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

     4.

     Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

     - Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.                      -Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.                              - Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.                -Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.                     - Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

     -Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.                                 - Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.                                - Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.                       -Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

     - Rozwijanie asertywności wśród uczniów dotyczącej zachowań niepożądanych;

     - Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.                       - Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.                        -Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.                   - Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.                 - Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

     - Rozwijanie świadomości uczniów na tematy dotyczące uzależnień: nikotyna, alkohol, energetyki;

     -Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.                  -Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.                       - Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.                       -Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.                             - Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

     - Rozwijanie świadomości uczniów na tematy dotyczące uzależnień: nikotyna, alkohol, środki odurzające;

     -Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.                         -Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.                                    -Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.                                                 - Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.                   -Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

     Dyrektor, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

      

      

      

      

     W związku z potrzebą jaka nastała w czasie i po nauczaniu zdalnym, dostrzegamy konieczność wprowadzenia do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego treści dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów.

     Zajęcia dotyczące w/w kwestii są odpowiedzią po przeprowadzonych obserwacjach, rozmowach i spotkaniach pedagogów i wychowawców. Ponadto rodzice uczniów zgłaszali problem z funkcjonowaniem ich dzieci podczas nauki zdalnej.

     Aneksem do PPW wprowadzamy dodatkowe treści obejmujące uczniów klas I-III i IV-VIII:

      

     Lp.

     Obszar

     Cele

     Odpowiedzialni

     1.  

     Profilaktyka zdrowia psychicznego

     - uczeń wie jak ma sobie sobie radzić z emocjami i stresem związanym z powrotem do szkoły;

     - redukowanie poziomu lęku;

     - zapoznanie uczniów z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z nieprzestrzegania zasad higieny psychicznej;

     - budowanie samoświadomości dotyczącej zdrowia psychicznego;

     - kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem;

     - budowanie poczucia własnej wartości;

     - dostarczanie wiedzy na temat higieny zdrowia psychicznego;

     - Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.                      

      

     Pedagog, pedagog specjalny, psycholog i wychowawcy             

      

      

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych