• Regulamin do statutu ZSP Dąbie

    • Regulamin Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu

     załącznik do Statutu ZSP Dąbie

      

       Postanowienia ogólne 

     1. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 820  .
     2. Dzwonki szkolne są wyłączone, w korytarzach oraz klasach umieszczone są zegary.
     3. Uczniowie przychodzą punktualnie, przygotowani do lekcji.
     4. Uczniowie dojeżdżający przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu przebywają pod opieką nauczycieli:
     • Przed zajęciami uczniowie, odnoszą odzież wierzchnią do szafki i nie opuszczają terenu szkoły;
     • Po zajęciach zgłaszają obecność u nauczyciela świetlicy, uczeń pozostaje w świetlicy, lub udaje się na zajęcia dodatkowe, lub opuszcza szkołę mając  zgodę rodzica;
     1. Zasady korzystania z pomieszczeń lekcyjnych:
     • uczniowie ustawiają się i z nauczycielem wchodzą do klasy;
     • po zakończeniu lekcji uczniowie zobowiązani są do pozostawienia gabinetu w czystości;
     • w czasie przerwy wszystkie pomieszczenia są zamknięte;
     1. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły, korytarzu lub placu przy szkole oraz na terenie boisk szkolnych (podczas przerw 10 i 15 minutowych). Opuszczają teren szkoły tylko za zgodą wychowawcy bądź innego pracownika pedagogicznego.
     2. Korzystanie z napowietrznej siłowni i palcu zabaw możliwe jedynie pod opieką nauczyciela, zgodnie z regulaminem obiektów;
     3. Dozór pedagogiczny podczas przerw pełnią  nauczyciele dyżurni.
     4. Uczeń spóźniony wchodzi do klasy i usprawiedliwia się.
     5. Nieobecności uczniowskie:
     •  Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności  dziecka 
      w pierwszym tygodniu po przyjściu do szkoły;
     • wychowawca ma obowiązek powiadomić każdorazowo rodzica - opiekuna o nieobecnościach ucznia;
     • jeżeli liczba godzin pojedynczych nieusprawiedliwionych przekroczy
      w miesiącu 15, lub uczeń opuści pojedynczych 5 dni w miesiącu bez usprawiedliwienia,  to wychowawca występuje do rodziców z informacją o zbyt częstej absencji w szkole;
     1. Dyrektor szkoły ma prawo do obciążenia rodziców za umyślnie zniszczony sprzęt szkolny i urządzenia;
     2. Strój i wygląd codzienny:
     • zakaz noszenia ubrań prowokacyjnych, zawierających elementy obraźliwe, nawołujące do przemocy, nietolerancji, stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia.
     • wizerunek ucznia zgodny z normami i zasadami przyjętymi w społeczeństwie;
     • na lekcjach wychowania fizycznego - zgodny z wymaganiami nauczycieli wychowania fizycznego;
     • biżuteria nie zagrażająca zdrowiu własnemu i innych osób;
     1. Strój galowy:
     • w dniach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych o szczególnie uroczystym charakterze, uczniowie proszeni są o ubranie się w tzw. strój galowy.

      

     1.  Na terenie szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jedynie przed lekcjami oraz po nich, za zgodą nauczyciela.
     • Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli  i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie szkoły;

      

     1. W szkole funkcjonuje Szkolna Komisja Opiekuńczo-Wychowawcza:
     • Regulamin SKOW w załączniku;
     • SKOW będzie rozwiązywał zaistniałe sprawy, problemy;

      

      

      

      

     REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

      

     1. W skład SZKOLNEJ KOMISJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ wchodzą:

           a. dyrektor szkoły lub wicedyrektor,

           b. pedagog szkolny,

           c. pedagog specjalny

           d. wychowawca klasy,

          e. nauczyciele uczący danego ucznia.

     2. W posiedzeniu SKOW mogą wziąć udział osoby spoza Rady Pedagogicznej zainteresowane bezpośrednio sprawą np. kurator sądowy, inspektor ds. nieletnich, przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

     3.  Posiedzenie SKOW powoływane jest w następujących przypadkach:

           a. kiedy pojawiają się problemy opiekuńczo-wychowawcze z uczniem i wcześniej podjęte działania przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego nie przyniosły zadawalających efektów,

           b. w sytuacji rażącego naruszenia regulaminu szkolnego przez ucznia,

           c. w przypadku systematycznego opuszczania przez ucznia  godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

     4. Posiedzenie SKOW może być zwołane z inicjatywy:

           a. wychowawcy klasy,

           b. pedagoga szkolnego,

           c. pedagoga specjalnego

           d. dyrektora szkoły.

           e. rodzica

     5. Celem posiedzenia SKOW jest:

           a. zdiagnozowanie przyczyny pojawiających się problemów wychowawczych,

           b. znalezienie sposobu rozwiązania zaistniałych problemów.

     6. Na posiedzenie SKOW zapraszani są rodzice ucznia wraz z dzieckiem.

     7. Posiedzenie SKOW jest protokołowane.

      

      

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych