• PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

      obowiązująca w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dąbiu

     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Podstawa prawna:

     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

     wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

      

     Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie przedszkola/szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

      

     Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola/szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi/uczniami w przedszkolu/szkole od momentu przyprowadzenia do przedszkola / przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców / rozejścia się uczniów do domów po lekcjach

      

     Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownik administracji,  personel obsługi przedszkola/szkoły,

      

     Dyrektor

     1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy przedszkola/szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
     2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola/szkoły.
     3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
     4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku przedszkola/szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk.
     5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
     6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
     7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw / szkolnym boisku.
     8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
     9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
     10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu przedszkola/szkoły umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego 688886002, kuratora oświaty 957208412 powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 683838077, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.
     11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
     12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
     13. Dyrektor zapewnia  termometr bezdotykowy.
     14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
     15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
     16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola/szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do przedszkola/szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
     17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

      

     Rodzice (prawni opiekunowie)

     1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w przedszkolu/szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
     2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola / posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
     3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do przedszkola / posłaniem do szkoły.
     4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku przedszkola/szkoły - jeśli zajdzie taka potrzeba.
     5. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa (np. maseczką) w drodze do szkoły.
     6. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do przedszkola/szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.
     7. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka / nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
     8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
     9. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
     10. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni ograniczyć do minimum przychodzenie z dzieckiem do szkoły.

      

     Nauczyciele

     1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole/szkołę.
     2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci/uczniów.
     3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury.
     4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.
     5. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy (woźni) i kuchenny nie miał kontaktu z dziećmi/uczniami i opiekunami grup / nauczycielami.
     6. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu/szkole w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
     7. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci/uczniów, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).
     8. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano.
     9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej w czasie i po każdej lekcji.
     10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci/uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
     11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych grupach w ustalonych, stałych porach.
     12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi/uczniami poza teren przedszkola/szkoły.
     13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym pomieszczeniu.
     14. Nauczyciel korzysta z dziećmi/uczniami ze świeżego powietrza w ogrodzie przedszkolnym / na boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.
     15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).
     16. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.
     17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/ucznia nauczyciel natychmiast izoluje dziecko/ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola/szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia z przedszkola/szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
     18. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości.
     19. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi/uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w przedszkolu/szkole.
     20. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi/uczniami. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum.
     21. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
     22. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem/uczniem, należy powierzyć je opiece woźnej oddziałowej, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum.
     23. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora.
     24. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie przedszkola/szkoły nie muszą zakrywać ust i nosa.

      

     Pracownicy obsługi

     1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole.
     2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi/uczniami, korzystanie przez nie/nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw/lekcyjnej.
     3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
     4. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola/szkoły.
     5. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola/szkoły.
     6. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic).
     7. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez dziecko/ucznia.
     8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym / na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu.
     9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
     10. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
     11. Woźne oddziałowe mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci/uczniów oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach.
     12. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania.
     13. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
     14. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

      

     Sposób prezentacji procedury

     1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
     2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
     3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
     4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

      reżimu sanitarnego

     Tryb dokonania zmian w procedurze

     Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

      

     Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych