• PROCEDURA

     postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu, Filii w Kosierzu, Filii w Połupinie oraz Punkcie przedszkolnym Kubuś Puchatek

      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Podstawa prawna:

     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

     wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

      

     Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole/przedszkolu

      

     Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia

      

     Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły/przedszkola

      

     Dyrektor

      

     1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w szkole.
     2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
     3. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
     4. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci/uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się                      w szkole dziecka/ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
     5. Dyrektor informuje rodziców dziecka/ucznia o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u dziecka/ucznia objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji.
     6. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
     7. Notatka zawiera następujące informacje:
      1. datę,
      2. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
      3. godzinę powiadomienia rodziców,
      4. opis przebiegu działań.
     8. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
     9. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

      

     Nauczyciele i pracownicy szkoły/przedszkola opiekujący się dzieckiem

      

     1. Jeśli pracownik szkoły/przedszkola zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
     2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły/przedszkola. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej.
     3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
     4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by:
      1. umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,
      2. jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub wyszły/wyszli na zewnątrz budynku szkoły.
     5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
     6. Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
     7. Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

      

     Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

      

     1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia do szkoły (dzwonek przy szkole lub telefon) i poinformowania o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi odbierającemu informacje, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
     2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.
     3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły/przedszkola, który się nim opiekował w izolatce.
     4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko/ucznia.
     5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
     6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) może wejść do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
     7. Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
     8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
     9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
     10. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje ręce.
     11. Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczego zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły.

      

     Sposób prezentacji procedury

      

     1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
     2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
     3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

      

     Tryb dokonania zmian w procedurze

      

     Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

      

     Zasady wchodzą w życie z dniem: 01 września 2020 r.

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych