•           PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII obowiązująca w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dąbiu, Filia w Kosierzu, Filia w Połupinie, Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Podstawa prawna

     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

     wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

      

     Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie przedszkola/szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

      

     Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

      

     Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice dzieci/uczniów

      

     By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 są kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.

      

     1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
     2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby. 
     3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora przedszkola/szkoły służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
     4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola/szkoły dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia.

      

     Sposób prezentacji procedury

      

     1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
     2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
     3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
     4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

      

     Tryb dokonania zmian w procedurze

      

     Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

      

     Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych