• PROCEDURA

     PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W SZKOLE NA CZAS PANDEMII obowiązująca w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dąbiu, Filii w Kosierzu,                             Filii w Połupinie oraz Punkcie Przedszkolny Kubuś Puchatek

      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Podstawa prawna: 

     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

     wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

      

     Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola/szkoły i odbierania z przedszkola/szkoły dzieci/uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie przedszkola/szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

     Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola/szkoły oraz jego odbioru od nauczyciela

      

     Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie)

      

     Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/szkoły

      

     1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci/uczniów w drodze do przedszkola/szkoły i z przedszkola/szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu/szkole procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
     2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola/szkoły dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4 rok życia) podczas drogi do i z przedszkola/szkoły.
     3. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola/szkoły.
     4. Dziecko do przedszkola/szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
     5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od  nauczyciela.
     6. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola/szkoły.
     7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola/szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.
     8. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola/szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 00.
     9. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z grupy z wyznaczonej sali – do godz. 16.00 (godziny odbioru dzieci w szkołach uzależnione jest od pracy świetlicy).
     10. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola/szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
     11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
     12. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka do przedszkola/szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola/szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
     13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
     14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz posiadania indywidualnej ochrony nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola/szkoły.
     15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola/szkoły. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu/szkole. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
     16. W Punkcie Przedszkolnym Kubuś Puchatek:
     • po wejściu do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów,
     • rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko bezpośrednio do/z sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko,
     • po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.
     1. W oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3:
     • rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko w wejściu do szkoły (szatni), w której przebywa nauczyciel dyżurny opiekujący się dziećmi,
     • rodzic tylko w uzasadnionych przypadkach może wejść na teren szkoły stosując się do zasad reżimu sanitarnego.
     1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
     2. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola/szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

      

     Zasady odbioru dzieci z punktu przedszkolnego

      

     1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela z sali, którą mu przydzielono.
     2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
     3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
     4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
     5. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
     6. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
     7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest do  stosowania zasad reżimu sanitarnego.
     8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
     9. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

      

     Zasady postępowania nauczycieli przedszkola/szkoły w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/szkoły

      

     1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 
     2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola/szkoły przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz.  8.00.
     3. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola/szkoły może zmierzyć dziecku temperaturę. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
     4. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
     5. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry.
     6. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola/szkoły.
     7. Nauczyciel przedszkola/szkoły nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) przed zamkniętymi drzwiami szkoły/ przedszkola.
     8. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.
     9. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.  
     10. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
     11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
     12. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
     13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola/szkoły.
     14. Przedszkole/szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
     15. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, które osiągnęło co najmniej 10 lat.
     16. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów. 
     17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur.

      

     Sposób prezentacji procedury

      

     1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
     2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
     3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

      

     Tryb dokonania zmian w procedurze

      

     Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

      

     Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

      

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych