• Procedura

     BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników

     Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu, Filii w Kosierzu, Filii w Połupinie oraz Punkcie przedszkolnym Kubuś Puchatek przychodzących do pracy

      

     1. Cel procedury

     Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu, Filii w Połupinie, Filii w Kosierzu oraz Punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek.

      

     1. Zakres procedury

     Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu świadczących pracę na terenie placówek w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

      

     1. Odpowiedzialność
     1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrekcja szkoły.
     2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą podczas zebrania rady pedagogicznej oraz zebrania z obsługą szkoły.
     3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,                    a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

      

     1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
     1. Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
     2. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z planem przygotowanym i zaakceptowanym przez Dyrekcję szkoły, który w razie potrzeby jest modyfikowany.  
     3. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
     4. Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwłaszcza osoby z objawami choroby.

      

     1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
     1. W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy obsługi bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki.
     2. Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
     3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
     4. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci.
     5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.
     6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych.

      

     1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
     1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
     2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły.
     3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu socjalnym lub składziku środków chemicznych.
     4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

      

     1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby
     1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
     2. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
     3. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
     4. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.

      

     1. Załączniki

     Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

     1. Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk;
     2. Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.

      

      

     ………………………………………………………

     (podpis dyrektora)

      

     Załącznik nr 1

      

      

     Instrukcja mycia rąk

      

     1. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni.
     2. Pocierać ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni.
     3. Pocierać wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
     4. Przepleść między sobą palce obu dłoni i pocierać wewnętrznymi stronami ręką o rękę.
     5. Spleść ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie.
     6. Pocierać okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
     7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce. 
     8. Umyć nadgarstki obu dłoni.
     9. Spłukać ręce wodą.
     10. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem.

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 2

      

      

     Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

      

     1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp.,                   z których pracownik korzystał danego dnia pracy.
     2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
     3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
     4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pomieszczeniu socjalnym lub składziku środków chemicznych. Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialni są pracownicy administracji.
     5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
     6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.

      

 • Media społecznościowe

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu
   • 68 383 21 76
   • ul. Strażacka 4, 66-615 Dąbie Poland
   • www.facebook.com/spdabie
 • Galeria zdjęć

   brak danych